هشدار به اتحادیه ها ، ارگان ها ، سازمانها ، اساتید ، دانش آموختگان ،توليدکنندگان و تجار: مراقب داد و ستد احتمالي خود بااتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語

2012.07.14

!نامه افشاگرانه استاد عبدالله احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق جعلي فکر فرش ایران : هشدار به دوستداران قالی ایرانعبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران


علیرضا قادری سایتی را که عنوان اطلاع رسانی فرش دارد را به محلی برای ترور شخصیت احاد جامعه فرش ایران تبدیل نموده و از سکوت جامعه فرش ایران و متولی و مراجع ذبریط در این زمینه سوئ استفاده نموده و این بار آبروی فرد و افرادی را مورد تعرض قرار داده که در ان سوی مرز به دنبال یک لقمه نان برای زندگی خود هستند ایا براستی متولی فرش همچنان میخواهد در این مورد سکوت نماید؟ ایا فعالان فرش ایران باید هر روز شاهد دریده شدن ابروی احدی از جامعه فرش ایران باشند؟ آیا پلیس فتا و سایر مراجع قانونی در این زمینه نباید هیچ اقدامی انجام دهند؟ ایا یک نفر در بین جامعه فرش ایران هست که از اقدامات این بشر در سایت شخصی اش دفاع نماید اگر هست بسم الله و گر نیست چرا باید هر روز یک نفر قربانی افکار علیرضا قادری گردد جامعه رشید فرش ایران هشدار دوستداران قالی ایران هشدارمرکز ملی فرش ایران هشدار تشکلهای تولیدی فرش ایران هشدار ایا سایت علیرضا قادری دادگاه فعالان فرش ایران است؟! ... به استحضار همه شما دوستداران قالی ایران میرسانم علیرضا قادری در ادمه اقدامات حرمت شکنانه و ریختن ابروی احاد جامعه فرش ایران با استفاده از سایت شخصی این بار و در مدت دو سال اخیر و در پی اختلاف مالی بر سر کمک مرکز ملی فرش به اتحادیه فرش... ...ژاپن اقدام به اذیت و ازار اتحادیه فرش ایران و بالاخص شخص سید احمد شبیری نموده است مروری بر عملکرد علیرضا قادری در مدت 15 سال گذشته نشان میدهد که بطور میانگین در هر یک سال ابروی یکی از احاد جامعه فرش ایران را در معرض خطر قرار داده است که به اجمال می اید 1-در اولین اقدام با مهارت خاصی نصرت الله محمدزاده و مدیر مسیول قالی ایران را در سایتش مرد تهاجم قرار داد فقط به این دلیل که نامبرده مسیولیت انتشار مجله را شخصا" بعهده گرفت 2-در دومیت اقدام تبلیغات مسموم خود را بر علیه انجمن علمی فرش ایران بالاخص اقایان عابد و چیت سازان را مورد انواع سرزنشها قرار داد و قلب انان را ازرده ساخت 3-در ادامه کار سایت علمی و پژوهشی فرش ایران از جمله علی امیری و عبدالله احراری را مورد انواع تهمتها قرار داد و نهایتا" با اقدامات مختلف رقیب سایت خود را از صحنه خارج نمود 3-نامبرده با اسفاده ار عنوان اتاق فکر فرش ایران(که در مدت دو سال که من عضو ان بوده ام حتی یک جلسه هم نداشته) بدلخواه افکار عمومی را بر له یا علیه مرکز ملی فرش تهییج نموده و ار این طریق تبلیغات مسمومی را بر علیه برخی تشکلها منجمله اتحادیه فرش روستایی براه انداخت که در این مورد با اقدام بموقع بهاروند نقشه وی ناکام ماند 4- یکسال قبل نیز در سایت شخصی خود ابروی برخی فعالین فرش را از جمله تعدادی از دانش اموختگان فرش و این بنده خدا را مورد تعرض قرار داد و ................ 5-از مباحث مربوط به علی خلیقی و .....و هیاهو پیرامون اتحادیه تعاونیهای تولید فرش می گذرم خلاصه ان که علیرضا قادری سایتی را که عنوان اطلاع رسانی فرش دارد را به محلی برای ترور شخصیت احاد جامعه فرش ایران تبدیل نموده و از سکوت جامعه فرش ایران و متولی و مراجع ذبریط در این زمینه سوئ استفاده نموده و این بار آبروی فرد و افرادی را مورد تعرض قرار داده که در ان سوی مرز به دنبال یک لقمه نان برای زندگی خود هستند ایا براستی متولی فرش همچنان میخواهد در این مورد سکوت نماید؟جامعه رشید فرش ایران هشدار
دوستداران قالی ایران هشدار
مرکز ملی فرش ایران هشدار
تشکلهای تولیدی فرش ایران هشدار
ایا سایت علیرضا قادری دادگاه فعالان فرش ایران است؟!
... به استحضار همه شما دوستداران قالی ایران میرسانم علیرضا قادری در ادمه اقدامات حرمت شکنانه و ریختن ابروی احاد جامعه فرش ایران با استفاده از سایت شخصی این بار و در مدت دو سال اخیر و در پی اختلاف مالی بر سر کمک مرکز ملی فرش به اتحادیه فرش... ...ژاپن اقدام به اذیت و ازار اتحادیه فرش ایران و بالاخص شخص سید احمد شبیری نموده است مروری بر عملکرد علیرضا قادری در مدت 15 سال گذشته نشان میدهد که بطور میانگین در هر یک سال ابروی یکی از احاد جامعه فرش ایران را در معرض خطر قرار داده است که به اجمال می اید
1-در اولین اقدام با مهارت خاصی نصرت الله محمدزاده و مدیر مسیول قالی ایران را در سایتش مرد تهاجم قرار داد فقط به این دلیل که نامبرده مسیولیت انتشار مجله را شخصا" بعهده گرفت
2-در دومیت اقدام تبلیغات مسموم خود را بر علیه انجمن علمی فرش ایران بالاخص اقایان عابد و چیت سازان را مورد انواع سرزنشها قرار داد و قلب انان را ازرده ساخت

رئيس خود خوانده ، مدیر شورای راهبردی و چند عنوان دیگر اتاق مجهول فکر فرش ایران ،علیرضا قادری
3-در ادامه کار سایت علمی و پژوهشی فرش ایران از جمله علی امیری و عبدالله احراری را مورد انواع تهمتها قرار داد و نهایتا" با اقدامات مختلف رقیب سایت خود را از صحنه خارج نمود
3-نامبرده با اسفاده ار عنوان اتاق فکر فرش ایران(که در مدت دو سال که من عضو ان بوده ام حتی یک جلسه هم نداشته) بدلخواه افکار عمومی را بر له یا علیه مرکز ملی فرش تهییج نموده و ار این طریق تبلیغات مسمومی را بر علیه برخی تشکلها منجمله اتحادیه فرش روستایی براه انداخت که در این مورد با اقدام بموقع بهاروند نقشه وی ناکام ماند
4- یکسال قبل نیز در سایت شخصی خود ابروی برخی فعالین فرش را از جمله تعدادی از دانش اموختگان فرش و این بنده خدا را مورد تعرض قرار داد و ................
5-از مباحث مربوط به علی خلیقی و .....و هیاهو پیرامون اتحادیه تعاونیهای تولید فرش می گذرم
خلاصه ان که علیرضا قادری سایتی را که عنوان اطلاع رسانی فرش دارد را به محلی برای ترور شخصیت احاد جامعه فرش ایران تبدیل نموده و از سکوت جامعه فرش ایران و متولی و مراجع ذبریط در این زمینه سوئ استفاده نموده و این بار آبروی فرد و افرادی را مورد تعرض قرار داده که در ان سوی مرز به دنبال یک لقمه نان برای زندگی خود هستند
ایا براستی متولی فرش همچنان میخواهد در این مورد سکوت نماید؟
ایا فعالان فرش ایران باید هر روز شاهد دریده شدن ابروی احدی از جامعه فرش ایران باشند؟
آیا پلیس فتا و سایر مراجع قانونی در این زمینه نباید هیچ اقدامی انجام دهند؟
ایا یک نفر در بین جامعه فرش ایران هست که از اقدامات این بشر در سایت شخصی اش دفاع نماید اگر هست بسم الله و گر نیست چرا باید هر روز یک نفر قربانی افکار علیرضا قادری گردد؟
عبدالله احراری

رئيس خود خوانده ، مدیر شورای راهبردی و چند عنوان دیگر اتاق مجهول فکر فرش ایران ،علیرضا قادری
 ............. هشدار ...............
به اتحادیه ها ، ارگان ها ، سازمانها ، اساتید ، دانش آموختگان ،توليدکنندگان و تجار
مراقب داد و ستد احتمالي خود با اتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد

 پوستر طراحی علیرضا قادری رئیس خود خوانده , مدیر شورای راهبردی و چند عنوان دیگر اتاق مجهول فکر فرش ایران
 انتقاد سازنده یا تخریب جهت دار علیرضا قادری ؟؟؟
 !نامه استاد عبدالله احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق مجهول فکر فرش ایران : همه ما منتظر شفاف سازی مرکز ملی فرش هستیم
 کشف و اثبات توطئه و دسیسه ای کثیف برای دست اندرکاران فرش ژاپن
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 مرکز ملی فرش ایران ، دروغ که خناق نیست
 کار سایت مخرب اطلاع رسانی اتاق مجهول فرش ایران به کجا رسیده است؟؟؟
 دومین نامه افشاگرانه استاد احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق فکر فرش ایران - اتهامات نمایندگان سایت قادری در اقصی نقاط کشور و جهان
 نامه افشاگرانه سید احمد شبیری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق جعلي فکر فرش ایران : حقایقی چند از اتاق فکر فرش و
 نامه افشاگرانه استاد عبدالله احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق جعلي فکر فرش ایران : هشدار به دوستداران قالی ایران
 هشدار ...مراقب داد و ستد احتمالي خود با اتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد
 نکات جالب توجه در هتک حرمت سید احمد شبیری توسط علیرضا قادری
 گنه کرد در تهران اهنگری!! زدند در ژاپن سر مسگری
 چند توصیه مهم برای رهایی از فحش و ناسزا ی سایت شخصی علیرضا قادری
 اتاق فکر فرش دستباف ایران در ژاپن عضو هیچ اتاق فکری نیست
 پورتال اختصاصی اتاق فکر فرش آغاز به کار می کند
 اظهار خرسندي اکبر مهدي ئي طراح نام آور اصفهان از تشکيل اتاق فکر فرش ايران در ژاپن
 اانعکاس رسانه اي تشکيل نمايندگي اتاق فکر فرش دستباف ايران در ژاپن
 اطلاعیه تاسيس نمايندگي اتاق فکر فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو