اتحاديه فرش دست بافت ايران در ژاپن

P>
本文へジャンプ
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن

سه صافيشخصي نزد همسايه اش رفت و گفت: گوش کن! مي خواهم چيزي برايت تعريف کنم.
دوستي به تازگي در مورد تو مي گفت....
همسايه حرف او را قطع کرد و گفت:
- قبل از اينکه تعريف کني، بگو آيا حرفت را از
ميان سه صافي گذرانده اي يانه؟ - کدام سه صافي؟
- اول از ميان صافي واقعيت. آيامطمئني چيزي که
تعريف مي کني *واقعيت دارد؟* -نه. من فقط آن را شنيده ام. شخصي آن را برايم
تعريف کرده است. - سري تکان داد و گفت: پس حتما آن را از ميان صافي
دوم يعني خوشحالی گذرانده اي. مسلما چيزي که مي
خواهي تعريف کني، حتي اگر واقعيت نداشته باشد، *باعث خوشحالي ام مي شود*.
- دوست عزيز، فکر نکنم تو را خوشحال کند.
- بسيار خوب، پس اگر مرا خوشحال نمي کند، حتما از
صافي سوم، يعني فايده، رد شده است. آيا چيزي که مي
خواهي تعريف کني، *برايم مفيد است و به دردم مي خورد؟* - نه، به هيچ وجه!
همسايه گفت: پس اگر اين حرف، نه واقعيت دارد، نه
خوشحال کننده است و نه مفيد، *آن را پيش خود
نگهدار* و سعي کن خودت هم *زود فراموشش کني


دیگر مطالب خواندنی

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دست بافت ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved