اتحاديه فرش دست بافت ايران در ژاپن

P>
本文へジャンプ
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن

زندگي با همه وسعت خويشزندگي با همه وسعت خويش
  مسلک ساکت غم خوردن نيست
   حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نيست
   اضطراب و هوس و ديدن و ناديدن نيست
   زندگي خوردن وخوابيدن نيست
   زندگي جنبش وجاري شدن است
   زندگي کوشش و راهي شدن است
   از تماشاگه آغاز حيات
   تا به جایی که خدا می داند


 


دیگر مطالب خواندنی

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دست بافت ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved