به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان
قسمت چهارم
-تنزل شركت سهامي فرش ايران از توليگري به تصدي گري و تعدد متوليان به مدت
سه دهه 


2011.04.25
عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران


واقعيت آن است كه سنگ شركت سهامي فرش ايران از اول كج نهاده شد و بر مبناي آن شعر معروف تا مادامي كه اين شركت به بخش خصوص واگذارنگردد تا ثريا كج پيش خواهد رفت!! مديران شركت در طي عمر آن تلفيقي از فعاليتهاي توليگري و تصدي گري فرش را انجام مي دادند تا اينكه در دهه هاي 50 تا 70 عمدتا" شركت سهامي فرش در كنار بخش خصوصي و در رقابتي نابرابر به توليد و تجارت فرش پرداخت!
برخورد انفعالي شركت سهامي فرش ايران اين ذهنيت را براي بسياري از سازمانها و دست اندركاران فرش بوجود آورد كه اصلا" فرش متولي ندارد!!بالاخص اين موضوع در طول دهه هاي 60 و 70 حادتر و زمينه ورود بسياري از سازمانها به فرش دستباف فراهم گرديد!
در طول اين مدت فرش به يك باره مدعيان زيادي پيدا نمود ، در برهه اي از زمان نيز بر سر توليگري آن مجادلاتي انجام شد!تعداد مدعيان ريز و درشت بسيار فراوان و هر سازماني به طريقي خود را در گير موضوع فرش نمود!
اما وزارت بازرگاني به دليل شركت سهامي فرش ايران،وزارت صنايع بدليل سازمان صنايع دستي ايران و جهاد سازندگي وقت بدليل توليگري روستا ، تشكيل شركتهاي تعاوني فرش روستايي و تصويب ماده واحده مجلس در سال 73 سهم بيشتري در هدايت توليد فرش داشتند!
سياستهاي پولي و مالي جديد در اواسط دهه 70 و بالاخص اخذ پيمان ارزي از اواخر 73 حباب فرش را تركاند و هر يك از اين متوليان ديگري را به تنزل جايگاه فرش متهم نمود و نهايتا" ضرورت تعيين متولي واحد براي فرش ايران از آغاز دهه 80 مطرح گرديد !
درهمان مقطع از طرف بسياري ازدلسوزان قالي ايراني اين نكته مهم و اساسي طرح شد كه متولي قالي ايران بايد توانمند و مقتدر باشد اما متاسفانه تعيين متولي فرش دقيقا" در زماني انجام گرفت كه دولت متوجه ورم بيش ازاندازه خود و تراكم نيروي انساني گرديد،اتخاذ سياستهاي انقباضي در جهت كاهش ورم باعث گرديد كه شورايعالي اداري ضمن تعيين وزارت بازرگاني به عنوان متولي ساختار تشكيلاتي آن را صرفا" در حد يك مركزببيند كه اگر اشتباه نكنم در كل كشور حدود 120 پست سازماني به آن تخصيص داده شد!اي ندرحالي بود كه تا قبل از تشكيل مركز، وزارت جهاد كشاورزي داراي اداره كل فرش و صنايع دستي در مركز و در تمامي مراكزاستانها داراي اداره فرش و يا شركت سهامي فرش ايران دربسياري از استانها داراي مديريت و حتي در بسياري از شهرستانها داراي اداره بود!
ادامه دارد

قسمت های دیگر به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- ثبات تشكيلاتي متولي- گام نخست براي حل چالشهاي فراروي فرش ! - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت دوم- موسسه قالی ایران اولین متولی قانونی فرش - عبدالله احراری
  قسمت سوم:پس از گذشت 5سال شرکت سهامی فرش جایگزین موسسه قالی ایران شد - عبدالله احراری
  قسمت چهارم-تنزل شركت سهامي فرش ايران از توليگري به تصدي گري و تعدد متوليان به مدت سه دهه - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت پنجم: ثبات تشكيلاتي متولي- تجربه 83 را چراغ راه اینده نماییم! - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت ششم: انتظارات جامعه فرش ایران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت هفتم: انتظارات جامعه فرش ایران از وزیر بازرگانی - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت هشتم: وظيفه تشكلهاي مرتبط با قالي ايران - عبدالله احراریسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو