به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان
قسمت نخست
اقتدار و ثبات تشكيلاتي متولي فرش گام نخست براي حل چالشهاي فراروي فرش


2011.04.23
عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران


عصر طلايي فرش ايران يعني دوره صفويه بالاخص دوران سه پادشاه نخست اين دوره بپايان رسيده ،آنان با مديريت و درايت خود در عرصه شكوفايي هنر ايراني ،توانسته بودند باتكيه براندوخته هاي هنر ايراني در دوره تيموري ،ازبذركاشته شده توسط آنان داشتي خردمندانه و برداشتي دقيق و عالمانه داشته،فرش ايراني را از هنري روستايي و عشايري و ناشناخته به هنري در تمامي سطوح و پاسخگوي تمامي طبقات اجتماعي وبراي تمام جهانيان معرفي نمايند،سه پادشاه نخست صفوي بخوبي دريافته بودند كه ميتوان از طريق بسط و توسعه فرش ايراني ضمن كمك به سايرهنرها و فعاليتهاي اقتصادي ، اشتغال و درآمدخوبي ايجاد نمود!لذا بخش اصلي كارانجام شده بود و فرش ايراني در اين دوره به جهانيان منجمله طبقات مرفه و دربار عثماني،لهستان،پرتقال و ....معرفي شد!
انقلاب صنعتي در اروپا اتفاق افتاد و انباشت سرمايه در نزد توده مردم كشورهاي اين قاره و از طرف ديگر ورود كالاهاي صنعتي به كشورهاي ديگر شروع گرديد،براي وارد كنندگان كالا به كشوري مثل ايران تئوري سود دو برابري و بقولي هم واردات و هم صادرات به انگيزه هاي مختلف منجمله امنيت و سود هنگفت شكل گرفت! اما متاسفانه اين موضوع در بدترين دوران سياسي كشورمان يعني همان موقع كه ما در خواب قجري بوديم اتفاق افتاد،تمامي امور مرتبط با فرش دراين دوره به دست شركتهاي چند مليتي منجمله زيگلر،قالي شرق،عطيه و .... افتاد ،ازنيروي انساني بشدت رايگان ايران نهايت سوء استفاده بعمل آمد و با انگيزه توليد بيشتر انواع تقلبات در قاليبافي برخي مناطق رايج گرديد و از همه مهمتر ماحصل اين همه تلاش و فعاليت و هنر نمايي عوامل توليد يكجا به جيب شركتهايي سرازير ميگرديد كه ايرانيان در آن كمترين سهمي هم نداشتند!
از هيچگونه تشكل ملي و دولتي كه بعنوان متولي فرش ايفاي وظيفه نمايد در اين دوره خبري نيست! لذا شركتهاي چند مليتي تا آنجا پيش ميروند كه از هر گونه رفتاري با قاليبافان و هنرمندان ابايي نداشته و نهايتا" عملكرد سوء آنان باعث ايجاد نگرشي بدبينانه در اذهان از بافت قالي گرديده كه هنوز هم جامعه فرش ايران از آن رنج ميبرد!
خواب قجري نه تنها باعث وارد شدن بدترين ضربه روحي و معنوي به قالي ايراني گرديده كه در عرصه كيفيت نيز طرحهاي وارداتي جايگزين طرحهاي اصيل شده،براي او لين بار جفتي بافي (كه خود حضرات از آن بعنوان بدترين مشكل ياد مينمايند) رايج ميگردد،رنگهاي شيميايي جايگزين رنگهاي طبيعي مي شود و.....
شركتهاي چندمليتي در سايه خواب قجري و با استفاده از ثروت ناشي از انقلاب صنعتي آن چه براي آنان مهم بود منافع حداكثري براي خودشان در كوتاهترين زمان ممكن بود!
آنچه در تاريخ از عملكرد حكومت قاجار دراين رابطه ثبت و ضبط است يكسري جلسات كذايي در خصوص اخذ تعرفه بيشتر از وارد كنندگان مواد رنگزاي شيميايي است!آري واگذاري امور به بخش خصوصي امر بسيار مطلوبي است و استفاده از توان سرمايه گذاري خارجي مطلوبتر اما اگر بخش دولتي توان و اقدار لازم جهت نظارت بر عملكرد همين بخش خصوصي، بالاخص از نوع بيگانه را نداشته باشد حتي در بهترين شرايط بازار و بازاريابي دوره قاجارنيز اين مصيبت بر فرش ايران روا داشته مي شود!
آيا ازخواب قجري پس ازگذشت نزديك به يك قرن بيدار شده ايم؟!

قسمت های دیگر به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- ثبات تشكيلاتي متولي- گام نخست براي حل چالشهاي فراروي فرش ! - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت دوم- موسسه قالی ایران اولین متولی قانونی فرش - عبدالله احراری
  قسمت سوم:پس از گذشت 5سال شرکت سهامی فرش جایگزین موسسه قالی ایران شد - عبدالله احراری
  قسمت چهارم-تنزل شركت سهامي فرش ايران از توليگري به تصدي گري و تعدد متوليان به مدت سه دهه - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت پنجم: ثبات تشكيلاتي متولي- تجربه 83 را چراغ راه اینده نماییم! - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت ششم: انتظارات جامعه فرش ایران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت هفتم: انتظارات جامعه فرش ایران از وزیر بازرگانی - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت هشتم: وظيفه تشكلهاي مرتبط با قالي ايران - عبدالله احراریسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو