همچنين دیگر نامه های مربوط به اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


جامعه رشید فرش ایران هشدار دوستداران قالی ایران هشدارعبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران


علیرضا قادری سایتی را که عنوان اطلاع رسانی فرش دارد را به محلی برای ترور شخصیت احاد جامعه فرش ایران تبدیل نموده و از سکوت جامعه فرش ایران و متولی و مراجع ذبریط در این زمینه سوئ استفاده نموده و این بار آبروی فرد و افرادی را مورد تعرض قرار داده که در ان سوی مرز به دنبال یک لقمه نان برای زندگی خود هستند ایا براستی متولی فرش همچنان میخواهد در این مورد سکوت نماید؟ ایا فعالان فرش ایران باید هر روز شاهد دریده شدن ابروی احدی از جامعه فرش ایران باشند؟ آیا پلیس فتا و سایر مراجع قانونی در این زمینه نباید هیچ اقدامی انجام دهند؟ ایا یک نفر در بین جامعه فرش ایران هست که از اقدامات این بشر در سایت شخصی اش دفاع نماید اگر هست بسم الله و گر نیست چرا باید هر روز یک نفر قربانی افکار علیرضا قادری گردد جامعه رشید فرش ایران هشدار دوستداران قالی ایران هشدارمرکز ملی فرش ایران هشدار تشکلهای تولیدی فرش ایران هشدار ایا سایت علیرضا قادری دادگاه فعالان فرش ایران است؟! ... به استحضار همه شما دوستداران قالی ایران میرسانم علیرضا قادری در ادمه اقدامات حرمت شکنانه و ریختن ابروی احاد جامعه فرش ایران با استفاده از سایت شخصی این بار و در مدت دو سال اخیر و در پی اختلاف مالی بر سر کمک مرکز ملی فرش به اتحادیه فرش... ...ژاپن اقدام به اذیت و ازار اتحادیه فرش ایران و بالاخص شخص سید احمد شبیری نموده است مروری بر عملکرد علیرضا قادری در مدت 15 سال گذشته نشان میدهد که بطور میانگین در هر یک سال ابروی یکی از احاد جامعه فرش ایران را در معرض خطر قرار داده است که به اجمال می اید 1-در اولین اقدام با مهارت خاصی نصرت الله محمدزاده و مدیر مسیول قالی ایران را در سایتش مرد تهاجم قرار داد فقط به این دلیل که نامبرده مسیولیت انتشار مجله را شخصا" بعهده گرفت 2-در دومیت اقدام تبلیغات مسموم خود را بر علیه انجمن علمی فرش ایران بالاخص اقایان عابد و چیت سازان را مورد انواع سرزنشها قرار داد و قلب انان را ازرده ساخت 3-در ادامه کار سایت علمی و پژوهشی فرش ایران از جمله علی امیری و عبدالله احراری را مورد انواع تهمتها قرار داد و نهایتا" با اقدامات مختلف رقیب سایت خود را از صحنه خارج نمود 3-نامبرده با اسفاده ار عنوان اتاق فکر فرش ایران(که در مدت دو سال که من عضو ان بوده ام حتی یک جلسه هم نداشته) بدلخواه افکار عمومی را بر له یا علیه مرکز ملی فرش تهییج نموده و ار این طریق تبلیغات مسمومی را بر علیه برخی تشکلها منجمله اتحادیه فرش روستایی براه انداخت که در این مورد با اقدام بموقع بهاروند نقشه وی ناکام ماند 4- یکسال قبل نیز در سایت شخصی خود ابروی برخی فعالین فرش را از جمله تعدادی از دانش اموختگان فرش و این بنده خدا را مورد تعرض قرار داد و ................ 5-از مباحث مربوط به علی خلیقی و .....و هیاهو پیرامون اتحادیه تعاونیهای تولید فرش می گذرم خلاصه ان که علیرضا قادری سایتی را که عنوان اطلاع رسانی فرش دارد را به محلی برای ترور شخصیت احاد جامعه فرش ایران تبدیل نموده و از سکوت جامعه فرش ایران و متولی و مراجع ذبریط در این زمینه سوئ استفاده نموده و این بار آبروی فرد و افرادی را مورد تعرض قرار داده که در ان سوی مرز به دنبال یک لقمه نان برای زندگی خود هستند ایا براستی متولی فرش همچنان میخواهد در این مورد سکوت نماید؟جامعه رشید فرش ایران هشدار
دوستداران قالی ایران هشدار
مرکز ملی فرش ایران هشدار
تشکلهای تولیدی فرش ایران هشدار
ایا سایت علیرضا قادری دادگاه فعالان فرش ایران است؟!
... به استحضار همه شما دوستداران قالی ایران میرسانم علیرضا قادری در ادمه اقدامات حرمت شکنانه و ریختن ابروی احاد جامعه فرش ایران با استفاده از سایت شخصی این بار و در مدت دو سال اخیر و در پی اختلاف مالی بر سر کمک مرکز ملی فرش به اتحادیه فرش... ...ژاپن اقدام به اذیت و ازار اتحادیه فرش ایران و بالاخص شخص سید احمد شبیری نموده است مروری بر عملکرد علیرضا قادری در مدت 15 سال گذشته نشان میدهد که بطور میانگین در هر یک سال ابروی یکی از احاد جامعه فرش ایران را در معرض خطر قرار داده است که به اجمال می اید
1-در اولین اقدام با مهارت خاصی نصرت الله محمدزاده و مدیر مسیول قالی ایران را در سایتش مرد تهاجم قرار داد فقط به این دلیل که نامبرده مسیولیت انتشار مجله را شخصا" بعهده گرفت
2-در دومیت اقدام تبلیغات مسموم خود را بر علیه انجمن علمی فرش ایران بالاخص اقایان عابد و چیت سازان را مورد انواع سرزنشها قرار داد و قلب انان را ازرده ساخت

رئيس خود خوانده ، مدیر شورای راهبردی و چند عنوان دیگر اتاق مجهول فکر فرش ایران ،علیرضا قادری
3-در ادامه کار سایت علمی و پژوهشی فرش ایران از جمله علی امیری و عبدالله احراری را مورد انواع تهمتها قرار داد و نهایتا" با اقدامات مختلف رقیب سایت خود را از صحنه خارج نمود
3-نامبرده با اسفاده ار عنوان اتاق فکر فرش ایران(که در مدت دو سال که من عضو ان بوده ام حتی یک جلسه هم نداشته) بدلخواه افکار عمومی را بر له یا علیه مرکز ملی فرش تهییج نموده و ار این طریق تبلیغات مسمومی را بر علیه برخی تشکلها منجمله اتحادیه فرش روستایی براه انداخت که در این مورد با اقدام بموقع بهاروند نقشه وی ناکام ماند
4- یکسال قبل نیز در سایت شخصی خود ابروی برخی فعالین فرش را از جمله تعدادی از دانش اموختگان فرش و این بنده خدا را مورد تعرض قرار داد و ................
5-از مباحث مربوط به علی خلیقی و .....و هیاهو پیرامون اتحادیه تعاونیهای تولید فرش می گذرم
خلاصه ان که علیرضا قادری سایتی را که عنوان اطلاع رسانی فرش دارد را به محلی برای ترور شخصیت احاد جامعه فرش ایران تبدیل نموده و از سکوت جامعه فرش ایران و متولی و مراجع ذبریط در این زمینه سوئ استفاده نموده و این بار آبروی فرد و افرادی را مورد تعرض قرار داده که در ان سوی مرز به دنبال یک لقمه نان برای زندگی خود هستند
ایا براستی متولی فرش همچنان میخواهد در این مورد سکوت نماید؟
ایا فعالان فرش ایران باید هر روز شاهد دریده شدن ابروی احدی از جامعه فرش ایران باشند؟
آیا پلیس فتا و سایر مراجع قانونی در این زمینه نباید هیچ اقدامی انجام دهند؟
ایا یک نفر در بین جامعه فرش ایران هست که از اقدامات این بشر در سایت شخصی اش دفاع نماید اگر هست بسم الله و گر نیست چرا باید هر روز یک نفر قربانی افکار علیرضا قادری گردد؟
عبدالله احراری

رئيس خود خوانده ، مدیر شورای راهبردی و چند عنوان دیگر اتاق مجهول فکر فرش ایران ،علیرضا قادری
دیگرنامه های قالی دستباف ایرانی
 نامه شرکت فنی مهندسی پویندگان قالی به تشکلهای فرش ایران
 تقدیر و تشکر عبدالله احراري جهت انتصاب سید حسن رییس زاده
 نامه استاد عبدالله احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق مجهول فکر فرش ایران : همه ما منتظر شفاف سازی مرکز ملی فرش هستیم
 ارسال یک نسخه از اصل ثبت رسمی اتحادیه فرش دستباف ایران جهت مرکز ملی فرش ایران
 جامعه رشید فرش ایران هشدار دوستداران قالی ایران هشدار
 حقایقی چند از اتاق فکر فرش و برگزاری اولین سمینار ۰ کارگاه تخصصی عالی آموزش و شناخت فرش دستباف ایران
 نکات جالب توجه در هتک حرمت سید احمد شبیری توسط علیرضا قادری
 گنه کرد در تهران اهنگری!! زدند در ژاپن سر مسگری
 رنجنامه - خمت ریاست محترم مرکز ملی فرش ایران جناب آقای علیخانی
 پیام تبریک انتصاب حمید کارگربه سرپرستی روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران
 تقدیر نامه اتحادیه فرش دستباف ایران از فیصل مرداسی
 دومین گلایه نامه سید احمد شبیری به جناب آقای فیصل مرداسی - سید احمد شبیری
 نامه عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران به مرکز محترم پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
 نامه عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران به جناب آقای فیصل مرداسی ریاست مرکز ملی فرش ایران
 گلایه نامه سید احمد شبیری به جناب آقای فیصل مرداسی - سید احمد شبیری
 سازمان مستقل فرش ایران - هیئت مدیره اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن
 تنها از تشکیل سازمان مستقل فرش ایران حمایت می کنیم - عبدالله احراری

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پرتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو