2011.03.05


ريشه يابي بيكاري 8000 دانش آموخته فرش در سطح كشور


عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران
قسمت دوم مقاله


قبل از طرح هرمطلب ديگري بايد ياد آوري نمايم كه به رغم اينكه تعداد دانش آموختگان فرش افزون بر 8000 نفر است ،رييس مركز ملي فرش ايران در سومين همايس اردكان تعداد دانش آموختگان فرش را 5000 نفر و تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل در گرايشهاي مختلف فرش را 3000 نفر اعلام كرده است،احتمالا" جناب مرداسي دانش آموختگان برخي مراكز منجمله علمي كاربردي،آموزشكده هاي فني و حرفه اي ؟آموزش و پرورش و ...را محاسبه ننموده يا آمار مربوط به سه سال قبل است!
بگذريم در يادداشت ديگري به عواقب پذيرش بي حد و حصر دانشجو درانواع و اقسام دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور اشاره كردم ،درهمان مطلب هم براين نكته تاكيد شد كه اگر مركزملي فرش در قبال اقدامات نسنجيده اين مراكزواكنشي از خود نشان ندهد طبعا" بايد منتظر تركشهاي ناشي از آن باشد ،چون در دوره دانشجويي به فكر مشكلات اشتغال كمتر بوده و حداكثر خواسته اش از دانشگاه تامين امكانات سخت افزاري و نرم افزاري است لذا دود و ضرر ناشي از عملكرد جذب بي رويه دانشجوي فرش را جامعه فرش و متولي آن بايد تحمل نمايد!
در اين يادداشت مي خواهم ازسه عامل موثرمحيط آموزشي،متولي فرش و خصوصيات فردي در اشتغال پايدار او به عامل سومي يعني رابطه خصوصيات فردي دانش آموخته فرش با شانس پيداكردن شغل بپردازم.
يكي از عوامل موثر در اشتغال دانش آموخته ويژگيهاي شخصي خود اوست در موفقيت و اشتغال دانش آموخته سه عامل مهارت و كار آفريني و روحيه كسب و كار نقش كليدي دارد،در پژوهشي كه چند سال قبل توسط يكي از مراكز آموزش عالي كشور تحت عنوان رابطه موفقيت تحصيلي با شانس اشتغال بعداز تحصيل انجام شده بود ،مشخص گرديدكه موفقيت تحصيلي و بقول معروف معدل بالا الزاما" شانس تامين شغل مناسب را افزايش نمي دهد،نيم نگاهي به وضعيت قريب به دوهزار دانشجوي فرشي كه درطول 15 سالاخير با من درس داشته اند نيز همين نكته را تاييد مي نمايد كه معدل بالا منجربه شرايط بهتر و شانس افزونتر پيدا كردن شغل تخصصي نمي انجامد،جالب توجه بود كه يكي ازدانشجويانم در درس سبكهاي توليد فرش افتاده بود ،در مراجعه بمن گفت من استاد فرش هستم وميتوانم براي شما تحقيق بياورم ومن هم كه كشته ومرده تحقيق دانشجو هستم! با اكراه قبول كردم چون اطمينان داشتم تحقيق اين دانشجو رونوشتي از كتابهاي فرش خواهد بود ، اما پس از دوترم درس داشتن با اين دانشجو متوجه شدم كه انصافا" در زمينه بافت تخصصش بسيار فراتر از خودم است و صرفا" دردروس تئوريكي همانند سبكهاي فرش مشكل دارد!
نميتوان تعداد شاغلين دانش آموخته فرش را در برخي مراكز همانند تشكلهاي فرش تازه تاسيسي همانند اتحاديه صنفي فرش يا آموزش و پرورش و بخش خصوصي انگشت شمارتوصيف نمود بلكه تعداد شاغلين به تعداد دانش آموختگان بسيار كم و ناچيز است !
صرفنظر از اينكه برخي ازدانش آموختگان بدليل ارتباطات مختلف مشغول بكار در بخش دولتي و خصوصي مشغول شده اند نبايد از اشتغال تعدادي از آنها بدليل دارا بودن مهارت حداكثري،كار آفريني و داشتن توانمندي و خلاقيت درايجاد كسب و كارومهمتراز همه اراده و جديت كاري غافل شد!
اگردانش آموخته اي تلاش نموده با همت و پشتكار خود و بدون توجه به دروس بعضا" غيرمرتبط دانشگاه مهارتهاي خود را در يكي ازرسته هاي توليدي يا خدماتي فرش در حين تحصيل يا پس ازتحصيل ارتقا داده طبعا" در پيدانمودن شغل شانس بيشتري داشته است!بعنوان مثال در دنياي امروز و براي اكثر بنگاهها طراح فرش بايد براستفاده از نرم افزارهاي طراحي اشراف داشته باشند اما متاسفانه بسياري از دانش آموختگان گرايش طراحي فرش حتي آشنايي اوليه هم با اين موضوع ندارند ،بهمين دليل به رغم تقاضاي بسياري از دوستان براي نيروي طراح مسلط به طراحي در محيط فتوشاپ و .. تاكنون جذب نيرو انجام نگرفته است !
همين مشكل درمورد ساير گرايشات فرش اعم ازبافت و مرمت ورنگرزي وجود دارد دانشجويان ما بجاي اينكه مهارتهاي شغلي و تخصصي خود را افزايش دهند و يا حتي توانايي جسماني خود براي انجام آن كار را در نظر بگيرند عمدتا به مباني تئوريك پرداخته و تلفيق علم و نجربه كمتر مي پردازند!
يادم مي آيد در يك ترم تحصيلي براي درس ارزيابي كيفي فرش به ارزش 3 واحد (1عملي و 2 نظري) تا توانستم بازديدهاي آموزشي گذاشته وجزوه مختصري هم در حين ترم به آنان ارايه شد در پايان ترم تعداد قابل توجهي از دانشجويان از اين درس افتادند درنتيجه چون دل دانشگاه ازدستم خون بود منتظر فرصتي بود تا ارتباط من و دانشجو را قطع نمايد !كاري به عملكرد دانشگاه ندارم منظوراين بود كه اكثر ما در دوران دانشجويي از فرصتهاي موجود حداكثر استفاده را بعمل نمي آوريم،در انتخاب رشته انگيزه هاي ديگري داريم ،هزينه فرصت از دست رفته و هزينه هاي مشتقيم را نمي كنيم،حتي درانتخاب گرايش دقت لازم را نداريم چه بسيار خانم هايي كه گرايش مرمت وتكميل فرش را انتخاب مي نمايند كه.... و چه بسيار دانشجوياني هستند كه گرايش طراحي را انتخاب نموده ودر پايان دوران تحصيل متوجه شده اند كه براي طراحي فرش خلق نشده اند!
سخن نهايي من با دانشجوياني است كه هم اكنون مشغول به تحصيل هستنداستدعا دارم به اين واقعيت توجه داشته باشيد كه مي خواهيد يا كمك بخش تجربي باشيد و يا در كنار توليد كنندگان و ديگر حرف سنتي وتجربي بهرقابت بپردازيد.ازاتلاف فرصتهاي موجود بپرهيزيد،به دروس دانشگاهي اكتفا نكنيد،اگرعلاقه اي به رشته خود نداريد بجاي چندسال ديگرهمين امروز تصميم نهايي را بگيريد!در هر دانشگاهي و با هرمدرسي وقت خود و منابع مادي وانرژي جواني را از دست ندهيد!واينكه ازهمين امروز فعاليتها ي فرداي خود را تست نماييدولو با يك دار قالي يا با يك قابلمه براي رنگرزي !خيلي تمايل دارم كساني را با يك ديگ رنگرزي به شما نشان دهم كه چگونه هم به فرشكمك مينمايند و هم خود روزگار رابخوبي ميگذرانند
كار آفريني پيشه كنيد شما اگر نتوانيد كاسب و كارآفرين خوبي باشيد حتي معدل بالا و رتبه اول دانشگاه هم براي شما منجربه شغل نخواهدشد!مطالب خواندنی برگزاری سمینار و کلاس های آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 طراحی پوستر سمینا ر و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 فراخوان شرکت در سمینا ر و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 آشنايي با تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران
 اقدام مثبت مركز ملي فرش ايران و اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن ایران در ژاپن - عبدالله احراري
 خبر فراخوان شرکت در دوره آموزشی فرش دستباف ایران در ژاپن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 اطلاعیه دوم سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپنسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو