محکومیت مکرر عطاالله نظری نفوتی در دادگاه عالی قضائی کشور ژاپن به اتهام افترا، نشر اکاذیب و اعاده حیثیت

2014.02.10
منشاء خبر : نیکمحکومیت مکرر عطاالله نظری نفوتی در دادگاه عالی قضائی کشور ژاپن به اتهام افترا، نشر اکاذیب و اعاده حیثیت رأی محکومیت دوباره عطاالله نظری نفوتی در دادگاه عالی قضائی کشور ژاپن به اتهام افترا، نشر اکاذیب و اعاده حیثیت در روز چهار شنبه به تاریخ ۰۰۱.۲۹ ۲۰۱۴ صادر و قرائت گردید دادگاه عالی قضائی استان توکیو در ژاپن باز هم عطاالله نظری نفوتی را به اتهام جرائم افترا و نشر اکاذیب مجرم شنا خته و محکوم کرد در پی‌ طرح شکایت خصوصی یکی‌ از اعضای هیئت مدیرهٔ اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن آقای ابوالفضل غیبی تاجر و صاحب شرکت جوتان مینتننس از آقای عطاالله نظری نفوتی دکاندار شهر یاماگاتا، دادگاه قضائی کشور ژاپن به اتهام به بزه‌های افترا، نشر اکاذیب و اعاده حیثیت رای بر مجرم بودن این محکوم را در تاریخ ۲۰۱۳.۰۸.۰۸ را پیش داده بود شرکت پرشیا بی‌ جتسو ، به حکم صادره اعتراض و تقاضای دادگاه تجدید نظر را نمود اما با رد فرجام وی رأی محکومیت دوباره عطاالله نظری نفوتی در دادگاه عالی قضائی کشور ژاپن به اتهام افترا، نشر اکاذیب و اعاده حیثیت در روز چهار شنبه تاریخ ۰۰۱.۲۹ ۲۰۱۴ صادر و قرائت گردید در این رای دادگاه عالی ژاپن نتنها تخفیفی به رای اولیه داده نشده است بلکه مخارج برگزای و دیگر مخارج دادگاه را هم عطاالله نظری نفوتی می‌‌بایست پرداخت کند رأی محکومیت عطاالله نظری نفوتی در ظرف چهارده روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظرخواهی در دیوان عالی کشور ژاپن بوده اما در صورت عدم فرجام و اعتراض طرفین به رأی دادگاه این رأی تثبیت و قطعی خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم پیروی نظری نفوتی، شرکت پرشیا بیجتسو از مفاد حکم صادره دادگاه به درخواست شاکی ابوالفضل غیبی رای صادره به اجرای احکام رفته و اموال منقول و غیر منقول متعلق نامبرده با حضور نمایندگان دادگاه کشور ژاپن در محل شرکت پرشیا بیجیتسو و مدیر ان عطاالله نظری نفوتی و یا منزل محکوم بزه کار اقدام به مصادره اموال صورت خواهد گرفت قابل ذکر است که احکام صادره بر علیه این بزهکار احکامی هستند که در نوع خود از بیسابقه‌‌‌‌ترین احکام مجرمیت برای یک ایرانی را در ژاپن دارا است و در پی‌ شکایات افراد شخصی صادر شده است و اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن هنوز شکایاتی از این مجرم و حامیان او در ژاپن جهت اتهام به جرائم جعل اسناد بعنوان جعل عنوان دروغین بازرس دبیرخانه ، استفاده غیر قانونی از نام ، سر برگ ، آدرس اتحادیه و نشر دروغ و اکاذیب ومزاحمت‌های شغلی نکرده است عطاالله نظری نفوتی ، شرکت پرشیا بیجتسو بمدت دو سال به قصد تشویق اذهان عمومی و قصد به اضرار ، جهت تبرئه خود با ارائه بیش از چند صد صفحه مدارک بی‌ محتوا که عمد‌تاً با گرفتن شانزده نامه از اعضاء اتحادیه فرش ایران در ژاپن و بخصوص حمایت آقای ..... و غیر، به دادگاه عالی قضائی کشور ژاپن ارائه داد که قضات دادگاه عالی قضائی کشور ژاپن مدارک و نامه‌ها را بی‌ اعتبار در نظر گرفته و نهایتاً عدالت بر کرسی نشست و این فرد مجرم محکوم گردید با استفاده تفویض حکم شخصی ابوالفضل غیبی و سید احمد شبیری به گروه وکلای جنایی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن هم شکایت کیفری خود را برای طرح در دادگاه کیفری شهر توکیو ....... بوسیله مراجع قضایی و پلیس ژاپن دنبال نموده که گزارش آن در آینده به اطلاع عموم خواهد رسید و در ضمن از طریق مراجع قضایی و پلیس ژاپن هم جداگانه جهت اقدمات خلاف کارانه این شخص اقدام خواهد گردید اخبار تکمیلی دادگاه‌های آینده وی متعاقباً اعلام خواهد شد و عین حکم این دادگاه بزودی ترجمه و به دو زبان فارسی‌ و ژاپنی در سایت اتحادیه فرش دستبف ایران در ژاپن نشر و پخش خواهد شد


محکومیت مکرر عطاالله نظری نفوتی در دادگاه عالی قضائی کشور ژاپن به اتهام افترا، نشر اکاذیب و اعاده حیثیت
دادگاه عالی قضائی استان توکیو در ژاپن باز هم عطاالله نظری نفوتی را به اتهام جرائم افترا و نشر اکاذیب مجرم شنا خته و محکوم کرد

در پی‌ طرح شکایت خصوصی یکی‌ از اعضای هیئت مدیرهٔ اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن آقای ابوالفضل غیبی تاجر و صاحب شرکت جوتان مینتننس از آقای عطاالله نظری نفوتی دکاندار شهر یاماگاتا، دادگاه قضائی کشور ژاپن به اتهام به بزه‌های افترا، نشر اکاذیب و اعاده حیثیت رای بر مجرم بودن این محکوم را در تاریخ ۲۰۱۳.۰۸.۰۸ را داده بود
شرکت پرشیا بی‌ جتسو ، به حکم صادره اعتراض و تقاضای دادگاه تجدید نظر را نمود اما با رد فرجام وی رأی محکومیت دوباره عطاالله نظری نفوتی در دادگاه عالی قضائی کشور ژاپن به اتهام افترا، نشر اکاذیب و اعاده حیثیت در روز چهار شنبه تاریخ ۰۱.۲۹ ۲۰۱۴ صادر و قرائت گردید
در این رای دادگاه عالی ژاپن نتنها تخفیفی به رای اولیه داده نشده است بلکه مخارج برگزای و دیگر مخارج دادگاه را هم عطاالله نظری نفوتی می‌‌بایست پرداخت کند
رأی محکومیت عطاالله نظری نفوتی در ظرف چهارده روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظرخواهی در دیوان عالی کشور ژاپن بوده اما در صورت عدم فرجام و اعتراض طرفین به رأی دادگاه این رأی تثبیت و قطعی خواهد شد.
بدیهی است در صورت عدم پیروی نظری نفوتی، شرکت پرشیا بیجتسو از مفاد حکم صادره دادگاه به درخواست شاکی ابوالفضل غیبی رای صادره به اجرای احکام رفته و اموال منقول و غیر منقول متعلق نامبرده با حضور نمایندگان دادگاه کشور ژاپن در محل شرکت پرشیا بیجیتسو و مدیر ان عطاالله نظری نفوتی و یا منزل این بزه کار اقدام به مصادره اموال صورت خواهد گرفت
قابل ذکر است که احکام صادره بر علیه این بزهکار احکامی هستند که در نوع خود از بیسابقه ‌‌‌‌ترین احکام مجرمیت برای یک ایرانی را در ژاپن دارا است و در پی‌ شکایات افراد شخصی صادر شده است
اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن هنوز شکایاتی از این مجرم و حامیان او در ژاپن جهت اتهام به جرائم جعل اسناد بعنوان جعل عنوان دروغین بازرس دبیرخانه ، استفاده غیر قانونی از نام ، سر برگ ، آدرس اتحادیه و نشر دروغ و اکاذیب ومزاحمت‌های شغلی نکرده است
عطاالله نظری نفوتی ، شرکت پرشیا بیجتسو بمدت دو سال به قصد تشویق اذهان عمومی و قصد به اضرار ، جهت تبرئه خود با ارائه بیش از چند صد صفحه مدارک بی‌ محتوا که عمد‌تاً با گرفتن شانزده نامه از اعضاء اتحادیه فرش ایران در ژاپن و بخصوص حمایت آقای ..... و غیر، به دادگاه عالی قضائی کشور ژاپن ارائه داد که قضات دادگاه عالی قضائی کشور ژاپن مدارک و نامه‌ها را بی‌ اعتبار در نظر گرفته و نهایتاً عدالت بر کرسی نشست و این فرد مجرم محکوم گردید
با استفاده تفویض حکم شخصی ابوالفضل غیبی و سید احمد شبیری به گروه وکلای جنایی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن هم شکایت کیفری خود را برای طرح در دادگاه کیفری شهر توکیو ....... بوسیله مراجع قضایی و پلیس ژاپن دنبال نموده که گزارش آن در آینده به اطلاع عموم خواهد رسید
اخبار تکمیلی دادگاه‌های آینده وی متعاقباً اعلام خواهد شد و عین حکم این دادگاه بزودی ترجمه و به دو زبان فارسی‌ و ژاپنی در سایت اتحادیه فرش دستبف ایران در ژاپن نشر و پخش خواهد شد
دیگر اخباردادگاه های عطاالله نظری نفوتی دوست و همیار علیرضا قآدری را به اتهام بزه های افترا و نشر اکاذیب
  محکومیت مکرر عطاالله نظری نفوتی در دادگاه عالی قضائی کشور ژاپن به اتهام افترا، نشر اکاذیب و اعاده حیثیت
  برای چندمین بار دادگاه شهر تاچی گاوا هم رای بر محکومیت عطاالله نظری نفوتی به جرم بزه‌های افترا و نشر اکاذیب را صادر نمود
  رأی محکومیت عطاالله نظری نفوتی در دادگاه عالی قضائی کشور ژاپن به اتهام افترا، نشر اکاذیب و اعاده حیثیت
  حکم عذر خواهی رسمی دادگاهی عطاالله نظری نفوتی به زبان ژاپنی
  صدور حکم محکومیت مفتری برای عطاالله نظری نفوتی دوست و همیار علیرضا قادری در دادگاه ژاپن
 اطلاعیه - گزارش وکیل زاپنی از دادگاه های هتک حرمت و افترای آقای عطاالله نظری نفوتی نسبت به دو عضو دائم این اتحادیهسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پرتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو