رأی محکومیت عطاالله نظری نفوتی دکاندار شهر یامگاتا واقع در استان یامگاتا


برای چندمین بار دادگاه شهر تاچی گاوا هم رای بر محکومیت عطاالله نظری نفوتی به جرم بزه‌های افترا و نشر اکاذیب را صادر نمود

2013.08.10
منشاء خبر : نیکبرای چندمین بار دادگاه شهر تاچی گاوا واقع در توکیوهم رای بر محکومیت عطاالله نظری نفوتی ، شرکت پرشیا بیجتسو به جرم بزه‌های افترا و نشر اکاذیب را صادر نمود عطاالله نظری نفوتی ، شرکت پرشیا بیجتسو در دادگاه شهر تاچی گاوا واقع در توکیوهم به اتهام جرائم افترا و نشر اکاذیب مجرم شنا خته و محکوم شد به گزارش‌های رسیده عطاالله نظری نفوتی و شرکت پرشیا بیجتسو درچندمین دادگاه خود در پی‌ شکایت خصوصی آقای ابولفضل غیبی رئیس شرکت جوتان مینتننس عضو محترم دائم اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن مبنی بر درخواست، پرداخت پنج میلیون ین ژاپن بعنوان غرامت نقدی ، حق توقیف اموال با پنج درصد سود سالانه ، عذر خواهی رسمی واعلان و ارسال آن به مخاطبین و هزینه‌های رایج دادگاه را از آقای عطاالله نظری نفوتی دکاندار شهر یاماگاتا از دادگاه قضائی کشور ژاپن به اتهام به بزه‌های افترا، نشر اکاذیب و اعاده حیثیت کرده بود عطاالله نظری نفوتی ، شرکت پرشیا بیجتسو بمدت تقریبی سه‌ سال به قصد تشویق اذهان عمومی و قصد به اضرار با ارسال نامه هایی به تجار و دست اندرکاران قالی‌ ایران اعم از داخل و خارج از کشور ژاپن، ابولفضل غیبی را که با زحمت و عرق جبین از راه مرمت و تجارت فرش امرار معاش می‌‌نماید را هتک حرمت نموده و با آبرو ریزی و دروغ پراکنی مانع انجام کسب و کار وی گردیده بود قابل توضیح می‌‌باشد که شکایت انجام شده از عطاالله نظری نفوتی ، شرکت پرشیا بیجتسو یک دعوی کاملاً شخصی و خصوصی بوده است که به این اتحادیه هیچگونه ارتباطی نداشته است احتمالا با دادن گزارش‌های نادرست و غلط مبنی بر دخالت و استفاده نام و نشان اعضاء اتحادیه فرش ایران در ژاپن در دادگاه ژاپن بوسیله این اتحادیه و دیگر اراجیف دور از واقعیت که بزودی در اطلأعیه دیگری به آن‌ خواهیم پرداخت ،..… متاسفانه شاهد دادن نامه از سوی شانزده تن‌ از اعضاء اتحادیه فرش ایران در ژاپن و تنی چند از دست اندرکاران فرش دستباف ایران که شاید با شخصی ‌ و احساسی بر خورد نمودن با این قضیه از این بزه کار حمایت نموده و چشمان خود را بستند ظلم را دیدند و ظالم را نادیده گرفتند و یا گول دروغ پراکنی‌های او را خوردند که هر دو جهت جای بسی تأسف است، بودیم عطاالله نظری نفوتی ، شرکت پرشیا بیجتسو با ارائه چند صد صفحه مدارک بی‌‌ محتوا و نامه‌های ذکر شده و مقادیر زیادی اکاذیب سعی‌ بر وارانه نشان دادن حقایق در دادگاه عدالت را داشت اما قاضی محترم دادگاه تاچی گاوا با صبوری و متانت بعد از دو سال و نیم مطالعه این پرونده ،سر انجام با مجرم شناختن وی به نشر اکاذیب و دروغ پراکنی و اتهامات بی‌اساسی که وی قادر به اثبات هیچ یک از آنان نبود ، مدارک و نامه‌ها را بی‌ اعتبار در نظر گرفته و نهایتاً عدالت بر کرسی نشست و این فرد را بزه کار شناخته و محکوم نمود در دادگاه شهر تاچی گاوا واقع در توکیو روز چهار شنبه تاریخ ۰۸.۰۸ ۲۰۱۳ رأی محکومیت عطاالله نظری نفوتی صادر و قرائت گردید رأی محکومیت عطاالله نظری نفوتی در ظرف چهارده روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظرخواهی در دادگاه عالی کشور ژاپن بوده اما در صورت عدم فرجام و اعتراض طرفین به رأی دادگاه این رأی تثبیت و قطعی خواهد شد.بدیهی است در صورت عدم پیروی نظری نفوتی، شرکت پرشیا بیجتسو از مفاد حکم صادره دادگاه به درخواست شاکی ابولفضل غیبی رای صادره به اجرای احکام رفته و اموال منقول و غیر منقول متعلق نامبرده با حضور نمایندگان دادگاه کشور ژاپن در محل شرکت پرشیا بیجیتسو و مدیر ان عطاالله نظری نفوتی و یا منزل محکوم بزه کار اقدام به مصادره اموال صورت خواهد گرفت و در ضمن از طریق مراجع قضایی و پلیس ژاپن هم جداگانه جهت اقدمات خلاف کارانه این شخص اقدام خواهد گردید با استفاده تفویض احکام موجود به گروه وکلای جنایی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن هم شکایت کیفری خود را برای طرح در دادگاه کیفری شهر توکیو جهت اتهام به جرائم جعل اسناد بعنوان جعل عنوان دروغین بازرس دبیرخانه ، استفاده غیر قانونی از نام ، سر برگ ، آدرس اتحادیه و نشر دروغ و اکاذیب ومزاحمت‌های شغلی ....... بوسیله مراجع قضایی و پلیس ژاپن از این مفتری را دنبال نموده که گزارش آن در آینده به اطلاع عموم خواهد رسید اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد و عین حکم این دادگاه بزودی ترجمه و به دو زبان فارسی‌ و ژاپنی در سایت اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن نشر و پخش خواهد شد


عطاالله نظری نفوتی ، شرکت پرشیا بیجتسو در دادگاه شهر تاچی گاوا واقع در توکیوهم به اتهام جرائم افترا و نشر اکاذیب مجرم شنا خته و محکوم شد
به گزارش‌های رسیده عطاالله نظری نفوتی و شرکت پرشیا بیجتسو درچندمین دادگاه خود در پی‌ شکایت خصوصی آقای ابولفضل غیبی رئیس شرکت جوتان مینتننس عضو محترم دائم اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن مبنی بر درخواست، پرداخت پنج میلیون ین ژاپن بعنوان غرامت نقدی ، حق توقیف اموال با پنج درصد سود سالانه ، عذر خواهی رسمی واعلان و ارسال آن به مخاطبین و هزینه‌های رایج دادگاه را از آقای عطاالله نظری نفوتی از دادگاه قضائی کشور ژاپن به اتهام به بزه‌های افترا، نشر اکاذیب و اعاده حیثیت کرده بود مجرم شنا خته و محکوم شد
عطاالله نظری نفوتی ، شرکت پرشیا بیجتسو بمدت تقریبی سه‌ سال به قصد تشویش اذهان عمومی و قصد به اضرار با ارسال نامه هایی به تجار و دست اندرکاران قالی‌ ایران اعم از داخل و خارج از کشور ژاپن، ابولفضل غیبی را که با زحمت و عرق جبین از راه مرمت و تجارت فرش امرار معاش می‌‌نماید را هتک حرمت نموده و با آبرو ریزی و دروغ پراکنی مانع انجام کسب و کار وی گردیده بود
قابل توضیح می‌‌باشد که شکایت انجام شده از عطاالله نظری نفوتی ، شرکت پرشیا بیجتسو یک دعوی کاملاً شخصی و خصوصی بوده است که به این اتحادیه هیچگونه ارتباطی نداشته است
احتمالا با دادن گزارش‌های نادرست و غلط مبنی بر دخالت و استفاده نام و نشان اعضاء اتحادیه فرش ایران در ژاپن در دادگاه ژاپن بوسیله این اتحادیه و دیگر اراجیف دور از واقعیت که بزودی در اطلأعیه دیگری به آن‌ خواهیم پرداخت ،..… متاسفانه شاهد دادن نامه از سوی شانزده تن‌ از اعضاء اتحادیه فرش ایران در ژاپن و تنی چند از دست اندرکاران فرش دستباف ایران که شاید با شخصی ‌ و احساسی بر خورد نمودن با این قضیه از این بزه کار حمایت نموده و چشمان خود را بستند ظلم را دیدند و ظالم را نادیده گرفتند و یا گول دروغ پراکنی‌های او را خوردند که هر دو جهت جای بسی تأسف است، بودیم
عطاالله نظری نفوتی ، شرکت پرشیا بیجتسو با ارائه چند صد صفحه مدارک بی‌‌ محتوا و نامه‌های ذکر شده و مقادیر زیادی اکاذیب سعی‌ بر وارانه نشان دادن حقایق در دادگاه عدالت را داشت
اما قاضی محترم دادگاه تاچی گاوا با صبوری و متانت بعد از دو سال و نیم مطالعه این پرونده ،سر انجام با مجرم شناختن وی به نشر اکاذیب و دروغ پراکنی و اتهامات بی‌اساسی که وی قادر به اثبات هیچ یک از آنان نبود ، مدارک و نامه‌ها را بی‌ اعتبار در نظر گرفته و نهایتاً عدالت بر کرسی نشست و این فرد را بزه کار شناخته و محکوم نمود
در دادگاه شهر تاچی گاوا واقع در توکیو روز چهار شنبه تاریخ ۰۸.۰۸ ۲۰۱۳ رأی محکومیت عطاالله نظری نفوتی صادر و قرائت گردید
رأی محکومیت عطاالله نظری نفوتی در ظرف چهارده روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظرخواهی در دادگاه عالی کشور ژاپن بوده اما در صورت عدم فرجام و اعتراض طرفین به رأی دادگاه این رأی تثبیت و قطعی خواهد شد.
بدیهی است در صورت عدم پیروی نظری نفوتی، شرکت پرشیا بیجتسو از مفاد حکم صادره دادگاه به درخواست شاکی ابولفضل غیبی رای صادره به اجرای احکام رفته و اموال منقول و غیر منقول متعلق نامبرده با حضور نمایندگان دادگاه کشور ژاپن در محل شرکت پرشیا بیجیتسو و مدیر ان عطاالله نظری نفوتی و یا منزل محکوم بزه کار اقدام به مصادره اموال صورت خواهد گرفت و در ضمن از طریق مراجع قضایی و پلیس ژاپن هم جداگانه جهت اقدمات خلاف کارانه این شخص اقدام خواهد گردید
با استفاده تفویض احکام موجود به گروه وکلای جنایی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن هم شکایت کیفری خود را برای طرح در دادگاه کیفری شهر توکیو جهت اتهام به جرائم جعل اسناد بعنوان جعل عنوان دروغین بازرس دبیرخانه ، استفاده غیر قانونی از نام ، سر برگ ، آدرس اتحادیه و نشر دروغ و اکاذیب ومزاحمت‌های شغلی ....... بوسیله مراجع قضایی و پلیس ژاپن از این مفتری را دنبال نموده که گزارش آن در آینده به اطلاع عموم خواهد رسید
اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد و عین حکم این دادگاه بزودی ترجمه و به دو زبان فارسی‌ و ژاپنی در سایت اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن نشر و پخش خواهد شد
دیگر اخباردادگاه های عطاالله نظری نفوتی دوست و همیار علیرضا قآدری را به اتهام بزه های افترا و نشر اکاذیب
  محکومیت مکرر عطاالله نظری نفوتی در دادگاه عالی قضائی کشور ژاپن به اتهام افترا، نشر اکاذیب و اعاده حیثیت
  برای چندمین بار دادگاه شهر تاچی گاوا هم رای بر محکومیت عطاالله نظری نفوتی به جرم بزه‌های افترا و نشر اکاذیب را صادر نمود
  رأی محکومیت عطاالله نظری نفوتی در دادگاه عالی قضائی کشور ژاپن به اتهام افترا، نشر اکاذیب و اعاده حیثیت
  حکم عذر خواهی رسمی دادگاهی عطاالله نظری نفوتی به زبان ژاپنی
  صدور حکم محکومیت مفتری برای عطاالله نظری نفوتی دوست و همیار علیرضا قادری در دادگاه ژاپن
 اطلاعیه - گزارش وکیل زاپنی از دادگاه های هتک حرمت و افترای آقای عطاالله نظری نفوتی نسبت به دو عضو دائم این اتحادیهسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پرتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو