پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر خبرهای قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


نقش اتحاديه ها و تشكل هاي صادراتي در توسعه صادرات غيرنفتي - مهدي فتح اله -رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

نقش اتحاديه ها و تشكل هاي صادراتي در توسعه صادرات غيرنفتي -تشکل ها يا اتحاديه هاي تجاري يا صادراتي نهادهايي هستند متشکل از اعضاي مختلف که در يک حوزه تخصصي خاص فعاليت کرده و داراي شخصيت حقوقي و مستقل هستند. اين نهادها به صورت صنفي و غيرانتفاعي به نفع اعضاي خود فعاليت مي کنند. اتحاديه ها و تشكل ها در سطح تجارت بين المللي در مقام واسطه اي بين توليدكنندگان و كارخانه داران از يك سو يا مصرف كنندگان كالاو خدمات در بازارهاي داخلي و خارجي از سوي ديگر فعاليت مي كنند.

نقش اتحاديه ها و تشكل هاي صادراتي در توسعه صادرات غيرنفتي


2013.11.16
استفاده از نهادهاي مدني، به عنوان حلقه هاي واسط بين دولت و جامعه به منظور تسهيل ارتباط، ارائه درخواست ها و مطالبات و نيز امر نظارت و پيگيري، از تجارب مثبت بشري در جوامع مختلف است كه در قالب شوراها، احزاب و سنديكاها و نظاير آن نمايان مي شوند. در حوزه اقتصادي نيز، تشكل ها همواره جايگاه خاصي دارند و مي توانند فضاي مساعدي براي تعامل مناسب و سازمان يافته بين بنگاه هاي اقتصادي و حاكميت به وجود آورند. تجربه نشان داده که اقتصادهاي توسعه يافته، بدون استفاده از ساماندهي فعالان اقتصادي در قالب تشکل‏هاي اقتصادي، به منظور تعامل بهتر جامعه و حکومت، موفق نبوده‏اند. اهميت نقش تشكل ها در ايران نيز در ساليان اخير به وضوح درك شده و اين موضوع را مي توان در توجه جدي به بحث تشكل ها در قوانين مصوب چندين سال اخير از جمله قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي و قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار مشاهده كرد. تشکل ها يا اتحاديه هاي تجاري يا صادراتي نهادهايي هستند متشکل از اعضاي مختلف که در يک حوزه تخصصي خاص فعاليت کرده و داراي شخصيت حقوقي و مستقل هستند. اين نهادها به صورت صنفي و غيرانتفاعي به نفع اعضاي خود فعاليت مي کنند. اتحاديه ها و تشكل ها در سطح تجارت بين المللي در مقام واسطه اي بين توليدكنندگان و كارخانه داران از يك سو يا مصرف كنندگان كالاو خدمات در بازارهاي داخلي و خارجي از سوي ديگر فعاليت مي كنند. اين اتحاديه ها و تشكل ها در ترويج بهترين شيوه هاي كسب توان رقابتي، كمك به شركت ها در جهت افزايش توان رقابتي، تنظيم و ارائه قوانين عمومي كسب و كار و تجارت نقش بسيار مهمي ايفا مي کنند. در صورت تشكيل تشكل ها و اتحاديه ها مزاياي متعددي از قبيل ايجاد و تقويت روحيه همکاري و هماهنگي بين موسسات کوچک و متوسط، تامين نيازهاي عمومي اعضا در زمينه هاي اعتبارات، تبليغات و ...، تجميع اعضا جهت هدايت امور و تسهيل مشکلات در مواجهه با بخش هاي مختلف فعاليت، بهره مندي از امکان حضور قوي در بازار، رقابت، تنوع بخشي و تحقيق و توسعه در کنار انعطاف پذيري، خلاقيت و کارآفريني ناشي از ساختارهاي کوچک و قابليت پاسخگويي به انواع تقاضاها، کاهش شکاف هاي اجتماعي- فرهنگي و تضادها و تناقض هاي ناشي از طي مراحل گذار از نظام هاي سنتي به فضاي اقتصاد مدرن، امکان برخورداري از حمايت هاي موثر دولتي برخوردار براي اعضاي آن به ارمغان خواهد آورد. بررسي تاريخچه پيدايش تشکل ها و اتحاديه ها در کشور نشان مي دهد که اتحاديه هاي صادرکنندگان خشکبار ايران در سال 1348، اتحاديه صادرکنندگان پوست، سالامبور و چرم ايران در سال 1352، اتحاديه صادرکنندگان فرش ايران در سال 1353 و اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران در سال 1365 (اين اتحاديه در سال 1365 تحت عنوان اتحاديه صادرکنندگان کاني هاي غيرفلزي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به ثبت رسيد و در سال 1370 به اتحاديه صادرکنندگان محصولات معدني ايران تغيير نام داد و نهايتا با هدف تحت پوشش قرار دادن بخش اصلي و اثرگذار توليدکننده محصولات مورد نياز صادرکنندگان و ايجاد پل ارتباطي ميان اين دو بخش به عنوان توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران اصلاح و تکميل شد) جزو اولين تشکل ها و اتحاديه هايي بوده اند که به صورت رسمي شروع به فعاليت کرده اند. امروزه تشکل هاي گوناگوني در حوزه هاي تخصصي مختلف و تحت عناوين مختلف از جمله کانون، انجمن، شورا، تعاوني، سنديکا، اتحاديه، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، کنفدراسيون، فدراسيون، خانه، مجمع، نظام صنفي رايانه اي، اتاق و شوراي مشترک، شبکه، جامعه، صندوق، بنياد، اتحاديه مرکزي، کميسيون و نظام مهندسي معدن ثبت و مشغول به فعاليت هستند. اين تشکل ها در سطح ملي، استان و شهرستان فعاليت مي کنند که بيشتر تشکل هايي که در سطح شهرستان مشغول به فعاليت اند، از نوع اتحاديه هاي صنفي هستند. در امر تجارت بين الملل متغيرهاي پويايي نظير هزينه بسته بندي، حمل و نقل، بيمه، بازاريابي و تبليغات وجود دارند که به دليل تحولات ناشي از رشد پرشتاب تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات در طول زمان بر مزيت هاي نسبي تاثير کرده و بنا به نقش و اهميتي که در تجارت جهاني دارند، باعث مي شوند به رغم برخورداري کشور از مزيت هاي توليدي و هزينه هاي کم، عملااز دستيابي به مزيت هاي صادراتي ناتوان باشيم و با اينکه سهم ما از امکانات بالقوه و بالفعل توليدي کشور زياد است، اما به دليل عدم برخورداري از مزيت هاي رقابتي نمي توانيم به همان نسبت از صادرات کشور سهيم شويم و بين توليد و صادرات ما يک فضاي خالي و يک فاصله اي هست که براي عبور از اين فاصله بايد راهکارهاي جديد توسعه صادرات با توجه به امکانات و محدوديت ها و با بررسي فعاليت ساير کشورهاي منطقه طرح ريزي شود. يکي از مهم ترين اين راهکارها، اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي هستند که مهم ترين حلقه رابط بين توليدکنندگان، دولت، مصرف کنندگان داخلي و خارجي اند.تشكل ها و سنديكاهاي تجاري و صادراتي در همه جاي دنيا بازوي توانمند توليدكنندگان و صادركنندگان هستند. اين گونه تشكل ها به ميزان توانمندي و توانايي شان در عرصه صدور كالا، قدرت چانه زني و تعيين قيمت در بازارهاي بين المللي، قادرند منافع و قدرت اقتصادي اعضاي خود را تقويت کنند. معمولااين اتحاديه ها با جمع آوري اطلاعات لازم و بهنگام و ارائه آنها به اعضا، قدرت تصميم گيري هاي مديريتي را براي توليدكنندگان و صادركنندگان بالامي برند. از طرفي ديگر اتحاديه ها و تشكل هاي صادراتي مي توانند، نقش حلقه واسط بين بنگاه هاي کوچک و متوسط و دولت جهت انتقال و انعکاس نظرات، طرح ها، ايده ها، موانع و مشکلات را داشته باشند. در اين صورت اعضا مي توانند حضور قوي و موثر در مراجع تصميم گيري دولتي داشته باشند. اين حلقه مي تواند ارتباط بين اعضا با مشتريان خارجي را نيز فراهم آورد. وجود اين حلقه اطلاعات زيادي را از شرايط بازار جهاني، کالاها، رقبا، قراردادها، بازاريابي و قواعد تجاري در اختيار اعضا قرار خواهد داد كه اين امر به تنهايي براي هر يك از اعضا سخت و دشوار خواهد بود. همچنين اتحاديه ها به اعضاي خود براي حضور در رويدادهاي تجاري، نظير شرکت در نمايشگاه، اعزام و پذيرش هيات هاي تجاري و سرمايه گذاري كمك خواهند کرد. همچنين اتحاديه ها و تشكل هاي صادراتي مي توانند همبستگي و يکپارچگي بين صادرکنندگان را به وجود آورده و از رقابت مخرب بين صادرکنندگان جلوگيري کنند

نقش اتحاديه ها و تشكل هاي صادراتي در توسعه صادرات غيرنفتي -

استفاده از نهادهاي مدني، به عنوان حلقه هاي واسط بين دولت و جامعه به منظور تسهيل ارتباط، ارائه درخواست ها و مطالبات و نيز امر نظارت و پيگيري، از تجارب مثبت بشري در جوامع مختلف است كه در قالب شوراها، احزاب و سنديكاها و نظاير آن نمايان مي شوند. در حوزه اقتصادي نيز، تشكل ها همواره جايگاه خاصي دارند و مي توانند فضاي مساعدي براي تعامل مناسب و سازمان يافته بين بنگاه هاي اقتصادي و حاكميت به وجود آورند. تجربه نشان داده که اقتصادهاي توسعه يافته، بدون استفاده از ساماندهي فعالان اقتصادي در قالب تشکل‏هاي اقتصادي، به منظور تعامل بهتر جامعه و حکومت، موفق نبوده‏اند. اهميت نقش تشكل ها در ايران نيز در ساليان اخير به وضوح درك شده و اين موضوع را مي توان در توجه جدي به بحث تشكل ها در قوانين مصوب چندين سال اخير از جمله قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي و قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار مشاهده كرد.
تشکل ها يا اتحاديه هاي تجاري يا صادراتي نهادهايي هستند متشکل از اعضاي مختلف که در يک حوزه تخصصي خاص فعاليت کرده و داراي شخصيت حقوقي و مستقل هستند. اين نهادها به صورت صنفي و غيرانتفاعي به نفع اعضاي خود فعاليت مي کنند. اتحاديه ها و تشكل ها در سطح تجارت بين المللي در مقام واسطه اي بين توليدكنندگان و كارخانه داران از يك سو يا مصرف كنندگان كالاو خدمات در بازارهاي داخلي و خارجي از سوي ديگر فعاليت مي كنند. اين اتحاديه ها و تشكل ها در ترويج بهترين شيوه هاي كسب توان رقابتي، كمك به شركت ها در جهت افزايش توان رقابتي، تنظيم و ارائه قوانين عمومي كسب و كار و تجارت نقش بسيار مهمي ايفا مي کنند.
در صورت تشكيل تشكل ها و اتحاديه ها مزاياي متعددي از قبيل ايجاد و تقويت روحيه همکاري و هماهنگي بين موسسات کوچک و متوسط، تامين نيازهاي عمومي اعضا در زمينه هاي اعتبارات، تبليغات و ...، تجميع اعضا جهت هدايت امور و تسهيل مشکلات در مواجهه با بخش هاي مختلف فعاليت، بهره مندي از امکان حضور قوي در بازار، رقابت، تنوع بخشي و تحقيق و توسعه در کنار انعطاف پذيري، خلاقيت و کارآفريني ناشي از ساختارهاي کوچک و قابليت پاسخگويي به انواع تقاضاها، کاهش شکاف هاي اجتماعي- فرهنگي و تضادها و تناقض هاي ناشي از طي مراحل گذار از نظام هاي سنتي به فضاي اقتصاد مدرن، امکان برخورداري از حمايت هاي موثر دولتي برخوردار براي اعضاي آن به ارمغان خواهد آورد.
بررسي تاريخچه پيدايش تشکل ها و اتحاديه ها در کشور نشان مي دهد که اتحاديه هاي صادرکنندگان خشکبار ايران در سال 1348، اتحاديه صادرکنندگان پوست، سالامبور و چرم ايران در سال 1352، اتحاديه صادرکنندگان فرش ايران در سال 1353 و اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران در سال 1365 (اين اتحاديه در سال 1365 تحت عنوان اتحاديه صادرکنندگان کاني هاي غيرفلزي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به ثبت رسيد و در سال 1370 به اتحاديه صادرکنندگان محصولات معدني ايران تغيير نام داد و نهايتا با هدف تحت پوشش قرار دادن بخش اصلي و اثرگذار توليدکننده محصولات مورد نياز صادرکنندگان و ايجاد پل ارتباطي ميان اين دو بخش به عنوان توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران اصلاح و تکميل شد) جزو اولين تشکل ها و اتحاديه هايي بوده اند که به صورت رسمي شروع به فعاليت کرده اند. امروزه تشکل هاي گوناگوني در حوزه هاي تخصصي مختلف و تحت عناوين مختلف از جمله کانون، انجمن، شورا، تعاوني، سنديکا، اتحاديه، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، کنفدراسيون، فدراسيون، خانه، مجمع، نظام صنفي رايانه اي، اتاق و شوراي مشترک، شبکه، جامعه، صندوق، بنياد، اتحاديه مرکزي، کميسيون و نظام مهندسي معدن ثبت و مشغول به فعاليت هستند. اين تشکل ها در سطح ملي، استان و شهرستان فعاليت مي کنند که بيشتر تشکل هايي که در سطح شهرستان مشغول به فعاليت اند، از نوع اتحاديه هاي صنفي هستند.
در امر تجارت بين الملل متغيرهاي پويايي نظير هزينه بسته بندي، حمل و نقل، بيمه، بازاريابي و تبليغات وجود دارند که به دليل تحولات ناشي از رشد پرشتاب تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات در طول زمان بر مزيت هاي نسبي تاثير کرده و بنا به نقش و اهميتي که در تجارت جهاني دارند، باعث مي شوند به رغم برخورداري کشور از مزيت هاي توليدي و هزينه هاي کم، عملااز دستيابي به مزيت هاي صادراتي ناتوان باشيم و با اينکه سهم ما از امکانات بالقوه و بالفعل توليدي کشور زياد است، اما به دليل عدم برخورداري از مزيت هاي رقابتي نمي توانيم به همان نسبت از صادرات کشور سهيم شويم و بين توليد و صادرات ما يک فضاي خالي و يک فاصله اي هست که براي عبور از اين فاصله بايد راهکارهاي جديد توسعه صادرات با توجه به امکانات و محدوديت ها و با بررسي فعاليت ساير کشورهاي منطقه طرح ريزي شود.
يکي از مهم ترين اين راهکارها، اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي هستند که مهم ترين حلقه رابط بين توليدکنندگان، دولت، مصرف کنندگان داخلي و خارجي اند.تشكل ها و سنديكاهاي تجاري و صادراتي در همه جاي دنيا بازوي توانمند توليدكنندگان و صادركنندگان هستند. اين گونه تشكل ها به ميزان توانمندي و توانايي شان در عرصه صدور كالا، قدرت چانه زني و تعيين قيمت در بازارهاي بين المللي، قادرند منافع و قدرت اقتصادي اعضاي خود را تقويت کنند. معمولااين اتحاديه ها با جمع آوري اطلاعات لازم و بهنگام و ارائه آنها به اعضا، قدرت تصميم گيري هاي مديريتي را براي توليدكنندگان و صادركنندگان بالامي برند.
از طرفي ديگر اتحاديه ها و تشكل هاي صادراتي مي توانند، نقش حلقه واسط بين بنگاه هاي کوچک و متوسط و دولت جهت انتقال و انعکاس نظرات، طرح ها، ايده ها، موانع و مشکلات را داشته باشند. در اين صورت اعضا مي توانند حضور قوي و موثر در مراجع تصميم گيري دولتي داشته باشند. اين حلقه مي تواند ارتباط بين اعضا با مشتريان خارجي را نيز فراهم آورد. وجود اين حلقه اطلاعات زيادي را از شرايط بازار جهاني، کالاها، رقبا، قراردادها، بازاريابي و قواعد تجاري در اختيار اعضا قرار خواهد داد كه اين امر به تنهايي براي هر يك از اعضا سخت و دشوار خواهد بود. همچنين اتحاديه ها به اعضاي خود براي حضور در رويدادهاي تجاري، نظير شرکت در نمايشگاه، اعزام و پذيرش هيات هاي تجاري و سرمايه گذاري كمك خواهند کرد. همچنين اتحاديه ها و تشكل هاي صادراتي مي توانند همبستگي و يکپارچگي بين صادرکنندگان را به وجود آورده و از رقابت مخرب بين صادرکنندگان جلوگيري کنند
 
"همچنين دیگر خبرهای قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد"
فرش‌های انسان نما + عکس
فرش بیدگینه ایجرود ظرفیتی که مغفول مانده است
فراخوان مقاله سومين جشنواره ملی فرش برتر - انجمن علمی فرش ايران
رییس مرکز ملی فرش ایران طی حکمی حمید کارگر را به عنوان مشاور رسانه ای و تبلیغاتی این مرکز برگزید.
شرکت سهامی فرش ایران چابک می شود
نقش اتحاديه ها و تشكل هاي صادراتي در توسعه صادرات غيرنفتي - مهدي فتح اله -رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
کتاب "نگاه کاربردی به دانش رسانه و ارتباطات" حمید کارگر اثر برگزیده جشنواره علمی روابط عمومی های کشور شد
شناخت دنیا از فرش ایرانی؛ خوبی که کافی نیست -حمید کارگر صاحب امتیاز و مدیرمسوول نشریه طره
پیشنهاد مهنس شیرین صور اسرافیل جهت شورای مستقل برخوردار از تفکراتی ناظر برنیازهای فرش دستباف
فرش دستباف نیازمند تدبیر و امید است -حمید کارگر صاحب امتیاز و مدیرمسوول نشریه طره
کتاب جدید شناخت فرش ایران توسط تورج ژوله، پژوهشگر و نویسنده فرش ایران وارد بازار نشر شد.
‌‌برای سومین شمارۀ «طره» کلک به کار آریم
تابلو فرش هایی با طرح های روح نواز- وجود بیش از 3 هزار گالری تابلو فرش در سردرود-گزارش از زهرا ناصران
رکورد تاریخی برای فروش یک فرش کرمان ایران
نخستین شماره از دوماهنامه اطلاع رسانی، آموزشی و تحليلی فرش دستباف ايران با نام "طره" منتشر شد.
پایگاه علمی پژوهشی فرش ایران به صورت آزمایشی فعالیت خود را مجددا آغاز کرد
رأی محکومیت عطاالله نظری نفوتی در دادگاه عالی قضائی کشور ژاپن به اتهام افترا، نشر اکاذیب و اعاده حیثیت
ماجرای استفاده از فرش ایرانی به جای پرده های مذهبی در ژاپن
فراخوان طرح هاي پژوهشي سال 1392
شرکت فنی مهندسی پویندگان قالی به شمارۀ 47795 تأسیس و به ثبت رسید
تشكيل دايره تفتیش فرش - حمید کارگر
«قالی» از عهد ‌ناصرالدین‌شاه تا امروز ‌- تورج ژوله ‌- پژوهشگر فرش
تسلیت اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن جهت وقوع زلزله در استان بوشهر
فروش فرش ایرانی پنج میلیون پوندی و یا 7.5 میلیون دلاری در حراجی ساتبیز
فرش و بهره‌مندی آن از اینترنت در ایران - سید محمد مهدی میرزاامینی
هفتمین المپیاد ملی فرش ایران با میزبانی شایسته کرمانی
حذف شرکت سهامی فرش ایران از عضويت افتخاري هيأت ریيسه اتحاديه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران
سید عباس سیاحی عموی گبه در بستر بیماری - آیا متولی گبه یادی از او می کند؟- مهندس عبدالله عبدالله احراري
بازارچه خیریه جهت کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی برگزار گردید
ژاپن، آلمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس بازار هدف فرش زنجان
محمدباقر آقاعلیخانی - رونق صادرات در فرش دستباف ایران
انتصاب حمید کارگر به عنوان مشاور رسانه‌اي و تبليغاتي شرکت سهامي فرش
شینزو آبع برای دومین بار به نخست وزیری ژاپن انتخاب گردید
فرش و روابط عمومی اسلامی
 گره قالیچه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ برزیل به دست سید عباس عراقچی
 بافت قالی جام جهانی فوتبال برزیل توسط استاد حسین کاظمی دربيست و يکمين نمايشگاه بين المللي فرش در تهران
بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي فرش در تهران گشايش يافت
 تاکید سفیر جمهوری اسلامی ایران در امر بهینه سازی و ارتقاء واردات قالی ایرانی در ژاپن
 سلیقه مشتری فقط یک روی سکه است
 رضا نظر آهاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن شد
 هرم مازلو و تبليغ تجاري براي فرش دستباف ايران
 فرش دستباف ایران ركورد جدید گینس را از آن خود كرد
 ورود به بازارهای جدید به چه بهایی؟
 مشتری عزیز! کپی برابر اصل نیست
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 نا امیدی قالیبافان از بیمه
 تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران توانست چهار جایزه را از آن خود کند
 اعزام هیئت تجاری فرش دستباف ایران به توکیو
 شيرين صوراسرافيل، تورج ژوله و حميد کارگر در دومین هم اندیشی هنر -صنعت فرش دستباف- مشهد
 ‌رونمايي ازفرش نماد صلح اثر هنرمندان خراسان جنوبي در يونسکو
 نمایه کتاب گنجینه ی ملی فرش ایران اثر استاد تورج ژوله
خبر- ‌گزارش اختصاصی اتحادیه از آيين نكوداشت فرش ايران در موزه فرش ايران
 گزارش برگزاری آیین نکوداشت فرش دستباف ایران / موزه فرش تهران
 قالین، آیین نکوداشت قالی در موزه فرش ایران
 پژوهشی در فرش ایران به چاپ دوم رسید
 اولين اتحاديه تابلو فرش دستبافت و صنوف همگن در سـردرود
 خبر- ‌کلاس های آموزش موزه ایران برگزار می‌شود
 خبر- ‌المللی فرش قطر 27 فروردین برگزار می‌شود
 خبر- نشریه نقش و فرش شماره 21 و 22 منتشر شد
 خبر- حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران شد
 خبر- حميد کارگر از روابط عمومي مرکز ملي فرش ايران کناره گيري کرد
 خبر تصویری مراسم توديع و معارفه روساي جديد و پيشين مرکز ملی ايران
 چشم انداز صنعت فرش ایران و راهكارهای توسعه تجاری
 پيام فیصل مرداسی رييس پيشين مركز ملي فرش ايران به همراهان فرش ايراني
 محمد باقر علیخانی به عنوان رییس مرکز ملی فرش ایران منصوب شد
 نمايشگاه دستبافته هاي عشايري و روستايي در موزه فرش ايران
 تلاش در تسهیل و حمایت از صادرات فرش دستباف ایران
 کتابی از طرح‌های پرویز تناولی برای فرش منتشر شده
 نمایشگاه نقاشی های 'مریم رحیمی نمین'
 واردات کالاهای غیرضروری منوط به صادرات فرش دستباف شود
 حکم عذر خواهی رسمی دادگاهی عطاالله نظری نفوتی به زبان ژاپنی
 صدور حکم محکومیت مفتری برای عطاالله نظری نفوتی دوست و همیار علیرضا قادری در دادگاه ژاپن
 اطلاعیه - گزارش وکیل زاپنی از دادگاه های هتک حرمت و افترای آقای عطاالله نظری نفوتی نسبت به دو عضو دائم این اتحادیه

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو