اتحاديه فرش دست بافت ايران در ژاپن

本文へジャンプ

نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن

پیام تبریک جهت پیروزی حزب دمکراتیک ژاپن

2009/8/31اتحاديه فرش دستبافت ايران در ژاپن پیام های تبریک جداگانه ای را به دفتر آقای هاتویاما یوکی او رهبر و آ قای ناتو کان معاونت محترم این حزب و اقای یامادا نماینده مجلس و عضو حزب دمکراتیک ژاپن مخاتره نموده است
در این پیام ها .ضمن ابراز خرسندى از پيروزى چشمگير حزب دمکرات ژاپن به رهبرى آقاى هاتویاما ایوکی اوتبريك تمامى اعضاى خود را به انتخاب شايسته ملت بزرگ ژاپن اعلام نموده و با ابراز امیدواری که .اين اتحاديه اميدوار است با مديريت جديد كشور ژاپن.روابط ملت پوياى ژاپن و ملت تاريخ ساز ايران بيش از پيش ارتقاع يافته و هردو ملت ژاپن و ايران شاهد همكاريهاى موفقيت آميز باشند. را ارزو نموده است

با احترام
دبیر اتحاديه فرش دستبافت ايران در ژاپن
حمید نصرتی


بازگشت

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دست بافت ايران در ژاپن