مرامنامه اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

بخش اول - کلیات

ماذه 1: اهداف

   به منظور ارتقاء و توسعه بازار فرش دستباف   ایران در ژاپن   با ساختاری غیر انتفاعی ،متشکل  از شرکتها حقوقی فعال در زمینه  فرش دستباف ایران از سال  دو هزار میلادی به شماره  ثبت 1719 در وزارت اقتصاد ،بازرگانی وصنایع ژاپن با اهداف ذیل به ثبت رسید.

الف - شناساندن و توسعه کمی و کیفی فرش دستباف ایران در ژاپن

ب - بهینه سازی وضعیت اقتصادی – تجاری کلیه اعضاء

ماده 2 : نام

نام اتحادیه فرش دستباف ایران می باشد.

ماده 3 – منطقه : شامل مناطق توکیو ، غرب ژاپن و استان هیوگو می شود.

ماده 4 – محل دفتر : محل دفتر در بخش میناتو – کو توکیو میباشد.

ماده 5 – اطلاعیه های روزمره در تابلوی اعلانات اتحادیه الصاق میشود ولی اطلاعیه مربوط به انحلال اتحادیه بایستی در روزنامه رسمی کامپو بچاپ برسد .

ماده 6 – علاوه بر موارد ذکر شده در این اساسنامه ، سایر نکات مورد لزوم میتواند بصورت آئین نامه داخلی   تدوین گردد .

بخش دوم – نوع فعالیت ها

ماده 7 – این اتحادیه برای رسیدن به اهداف ذکر شده در ماده 1 فعالیت های ذیل را انجام می دهد  .

بند 1 – بازرسی مشترک فرش ایران ( بدین مفهوم که فرشهای اعضاء میتواند توسط کارشناس اتحادیه بازرسی گردد و تائید لازم صادر شود ).

بند 2 – خرید مشترک وسایل بسته بندی .

بند 3 – تبلیغات مشترک درباره فرش ایران بنفع تمام اعضاء .

بند 4 – انعقاد قرارهای دسته جمعی جهت بهبود وضعیت اقتصادی ( تجاری ) اعضاء.

بند 5 – بهبود فعالیتهای اقتصادی – تجاری اعضاء از طریق برقرار کردن کلاسهای مدیریت و فنی و ارائه       اطلاعات و آموزش جهت ارتقاء معلومات اعضاء .

بند 6 – فعالیتهای که از نظر رفاه و سلامت بنفع اعضاء باشد .

بند 7 – معافیت از هر گونه اقدام غیر مسئولانه که موجب لطمه زدن به هیئت فرش ایران می گردد .

بند 8 – هر نوع فعالیتی که مربوط به بندهای فوق میباشد .

بخش سوم – شرایط پذیرش عضو

ماذه 8 – شرایط احراز عضویت : هر شرکت کوچکی که دارای شرایط ذیل باشد می تواند بعضویت اتحادیه     پذیرفته شود .

بند 1 – عمدتاً در کار فروش فرش ایران باشد .

بند 2 – در منطقه فعالیت اتحادیه باشد .

ماده 9 – نحوه انجام کار ( پذیرش عضو ) هر شرکتی که دارای شرایط فوق باشد ، پس از تایید هیئت مدیره      اتحادیه میتواند به عضویت اتحادیه پذیرفته شود .

ماده 10 – پرداخت حق عضویت : در صورتیکه عضویت شرکتی رسماً به تائید هیات مدیره برسد شرکت       مزبور باید بی درنگ کل مبلغ حق عضویت را پرداخت نماید . ولی در صورت تصویب هیات مدیره پرداخت   میتواند بغیر از آن باشد .

ماده 11 – نحوه انتقال عضویت عضو متوفی به عضو جدید : در صورتیکه پس از فوت ( نماینده شرکت  )     عضوی ، شخصی با داشتن شرایط فوق الذکر بخواهد به جای متوفی عضو شود بایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ فوت کتباً در خواست نماید . متقاضی ، ملزم به ارائه ضمانت نامه از سایر وراث به اتحادیه میباشد .

 

ماده 12 – تقاضای خروج از عضویت اتحادیه : هر عضو در صورتیکه قبلاً به اتحادیه کتباً اطلاع داده باشد ،  میتواند در آخر سال مالی اتحادیه از عضویت اتحادیه خارج شود . درخواست کتبی عضو بایستی حداقل 90     روز قبل از اتمام سال مالی تسلیم شده باشد . هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف 60 روز از تاریخ تقاضای استعفاء نظر کتبی خود را به عضو مستعفی ابلاغ نماید .

ماده 13 – اعضا فقط با پرداخت حق عضویت میتوانند در رأی گیریها شرکت کنند .

تبصره : عدم پرداخت حق عضویت به مدت 6 ماه باعث لغو عضویت خواهد گردید .

بند 1 – در صورتیکه عضو برای مدت طولانی در فعالیتهای اتحادیه مشارکت نکند .

بند 2 – در صورتیکه عضوی در پرداخت حق عضویت و هر هزینه مربوطه دیگر که موظف به پرداخت آن      است کوتاهی نماید .

بند 3 – در صورتیکه عضو با رفتار خود برای اتحادیه ایجاد مزاحمت کرده و در نتیجه منافع اتحادیه را به       مخاطره بیندازد .

بند 4  در صورتیکه عضو بر خلاف اصول و ضوابط اتحادیه عمل کند .

بند 5 – در صورتیکه عضو مرتکب جنایت و یا هر عملی شود که باعث بی اعتباری وی گردد.

ماده 14 – اعضاء میتوانند تقاضای استعفای خود را کتباً به هیئت مدیره اطلاع دهند. هیئت مدیره موظف است  حد اکثر ظرف 60 روز از تاریخ تقاضای استعفاء نظر کتبی خود را به مستعفی ابلاغ نماید و حق عضویت      ماهانه تا تاریخ ابلاغ اعلام استعفاء به اتحادیه پرداخت خواهد شد .

ماده 15 – هزینه ها و کارمزد ها : اتحادیه جهت فعالیتهای خود میتواند هزینه های مربوطه و کارمزد دریافت   دارد مبلغ و نسبت آن در مجمع عمومی پیشنهاد و توسط هیات مدیره تصویب میشود .

ماده 16 – دریافت وجوه : علاوه بر وجوه مربوط به هزینه ها و کارمزد ها در صورت لزوم اتحادیه میتواند    وجوهی ( مانند شهریه ) دریافت نماید که میزان و زمان دریافت آن توسط مجمع عمومی تعیین میشود .

ماده 17 – استهلاک سرمایه اولیه ( وجوه حق ثبت عضویت ) : در موارد ذیل اعضای اتحادیه در پایان سال     مالی اتحادیه میتوانند بازپرداخت باقیمانده وجوه حق ثبت عضویتشان را درخواست نمایند .

بند 1 - انحلال شرکت ( عضو )

بند 2 – کاهش فعالیتهای شرکت ( عضو )

ماده 18 – تغییرات : در صورت تغییرات ذیل عضو بایستی ظرف مدت 7 روز رسماً به اتحادیه اطلاع دهد .

بند 1 – در صورتیکه تغییر نام شرکت و یا مدیر عامل ( منظور شخص مسئول ) آن .

بند 2 – در صورت متوقف کردن قسمتی یا کل فعالیت شرکت .

بند 3 – در صورت افزایش سرمایه بیشتر از 30000000  ین و یا اضافه شدن پرسنل از 100نفر .

ماده 19 – جریمه نقدی :

اتحادیه میتواند در موارد ذیل عضو را به پرداخت جریمه نقدی ملزم نماید . در چنین مواردی اتحادیه بایستی    حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع مورد را به عضو مربوط اطلاع دهد  عضو مزبور میتواند در مجمع       عمومی از خود دفاع کند.

بند 1 – در صورتیکه عضو بر خلاف بند (4) ماده 7 عمل نماید  .

بند 2 – در صورتیکه باعث به وقوع پیوستن هر کدام از بند های (2) تا (4) ماده 13 شود .

بند 3 – در صورتیکه طبق ماده های ذکر شده یا در مواقع لزوم رسماً اطلاع ندهد و یا اطلاعات کاذب اعلام     دارد .

بخش چهارم – سهام و میزان دارائی

 

ماده 20 – سهام (وجوه حق ثبت عضویت ، معادل 35 سهم ، به آئین نامه داخلی مراجعه شود ):هر سهم ده      هزار ین می باشد .

ماده 21 – پرداخت سهام ( وجوه حق ثبت عضویت ،به آئین نامه داخلی مراجعه شود . ) کلیه سهام یکجا          پرداخت شود .

ماده 22 – تاخیر در پرداخت :

در صورتیکه عضوی نسبت به پرداخت هزینه های مختلف کارمزد و غیره تا موعد مقرر اقدام ننماید ، اتحادیه  می تواند بهره دیرکرد مربوطه را بر اساس نرخ 15 در صد سال ،از ایشان اخذ نماید .

ماده 23 – میزان دارائی :

میزان دارائی یک عضو در اتحادیه بر حسب موجودی خالص اتحادیه محاسبه می گردد .

بخش پنجم – اعضاء هیات مدیره بازرس ، مستشار و مشاور

ماده 24 – تعداد اعضاء هیات مدیره و بازرس  رسمی اتحادیه .

بند 1 – اعضاء هیات مدیره : 5 نفر و عضو علی البدل هیئت مدیره 2 نفر میباشد

بند 2 – بازرس رسمی : 1 نفر و بازرس علی البدل یک نفر میباشد .

ماده 25 – مدت زمان مسئولیت اعضاء هیات مدیره و بازرس .

بند 1 – مدت مسئولیت هیات مدیره 2 سال و یا تا تشکیل دومین مجمع عمومی سالیانه ، هر کدام که کوتاهتر      باشد خواهد بود .

بند 2 – در صورتیکه بهر دلیل نیاز به پذیرفتن عضو جدید در هیات مدیره و یا بازرس باشد ، مدت مسئولیت    فرد جدید تا پایان مدت زمان افراد هیات مدیره حاضر خواهد بود.

بند 3 – در صورتیکه یک یا چند نفر از اعضاء هیات مدیره از مسئولیتشان کناره گیری نمایند مدت مسئولیت    افراد جدید مطابق بند (1)خواهد بود .

بند 4 – در صورتیکه بعلت اتمام دوره و یا استعفاء اعضاء هیات مدیره حاضر افراد جدیدی انتخاب شوند ،       تا زمانیکه افراد جدید مسئولیت امور را احراز ننمایند اعضاء هیات مدیره قبلی کماکان مسئول امور میباشند .

ماده 26 – شرایط اعضاء هیات مدیره و بازرسی :

اعضاء هیات مدیره و بازرسی رسمی اتحادیه میبایست عضو اتحادیه بوده و از نظر حقوقی رسماً بمراجع ذیربط معرفی شوند.

ماده 27 – انتخاب رئیس هیات مدیره و قائم مقام رئیس هیات مدیره و وظایف آنها

بند 1 - یکنفر از اعضاء هیات مدیره بعنوان رئیس هیات مدیره و یکنفر هم بعنوان قائم مقام رئیس هیات مدیره   در جلسه رسمی هیات مدیره انتخاب میشوند .

بند 2 – رئیس هیات مدیره نماینده اتحادیه و مسئول کارهای اجرائی آنست .

بند 3 – قائم مقام رئیس هیات مدیره مکمل هیات مدیره بوده و در غیاب او نماینده و مسئول اتحادیه میباشد .

بند 4 – در صورت عدم حضور رئیس هیات مدیره و قائم مقام در جلسه هیات مدیره یکنفر بعنوان جانشین       میشود .

ماده 28 وظایف بازرس رسمی :

بند 1 – بازرس میتواند از اعضاء هیات مدیره و یا مسئول مالی در خواست ارائه گزارش مالی کرده و یا کلیه   دفاتر مالی را بررسی نماید .

بند 2 – بازرس رسمی در صورت لزوم میتواند فعالیت  های اداری اتحادیه و یا وضعیت مالی آنرا بازرسی     نماید .

ماده 29 – صداقت اعضاء هیات مدیره و بازرس

اعضای هیات مدیره و بازرس موظف میباشند مقررات کلی اساسنامه اتحادیه و مقررات داخلی آنرا محترم       شمرده و صادقانه وظایف مربوط به اتحادیه را انجام دهند .

ماده 30 – روش انتخاب هیات مدیره و بازرس :

بند 1 – اعضاء هیات مدیره و بازرس توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند .

بند 2 – اخذ رأی جهت انتخاب هیئت مدیره  بصورت  کتبی و مخفی انجام میگیرد .

بند 3 – اعضاء حائز اکثریت آراء بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب میشوند . در صورت تساوی آراء چنانچه عضوی داوطلبانه از انتخاب شدن به عضویت هیئت مدیره اعلام انصراف بنماید ، عضو منتخب دیگر ، به      عضویت هیئت مدیره در میآید . در غیر اینصورت بین اعضاء حائز آراء مساوی ،قرعه کشی میشود . همچنین  پس از اخذ آراء و انتخاب اعضای هیئت مدیره چنانچه هر یک از ایشان اعلام انصراف بنماید نفر بعدی حائز   رأی بیشتر جانشین وی میگردد .

بند 4 – بغیر از ضوابت تعیین شده در بند(2)در صورتیکه کلیه اعضاء حاضر مجمع عمومی موافقت کنند ،     میتوان افرادی را جهت انتخاب نامزد کرد .

بند 5 – انتخابات به شیوه کاندیدائی انجام خواهد شد .

بند 6 – حداقل افراد کاندید هشت نفر میباشد و با کاندید شدن هشت نفر یا بیشتر انتخابات انجام خواهد شد .

بند 7 – در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد کاندیدا ها اشخاصی که آمادگی شرکت در انتخابات را ندارند     مشخص و به ماباقی خود کاندیداها محسوب خواهند شد .

بند 8 – رأی دهندگان موظف به انتخاب 5 نفر از این اعضاء کاندیدا می باشند . و به ترتیب احراز اراء 5 نفز   اول عضو هیئت مدیره و 2 نفر بعدی عضو علی البدل هیئت مدیره خواهند بود.

بند 9 – ماده 33 –طرح پیشنهادی اساسنامه که بیش از دو دوره یک عضو نمیتواند به عضویت هیئت مدیره      انتخاب گردد،تصویب شد .

ماده 31 – حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره و بازرس رسمی :

حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره و بازرس رسمی توسط مجمع عمومی تعیین میشود .

ماده 32 – مستشار ومشاور اتحادیه

بند 1 – اتحادیه میتواند مستشار و مشاورینی داشته باشد .

بند 2 – مستشار از میان افراد تحصیل کرده و دانشمند و مشاور بایستی از بین اعضاء  اتحادیه  که در امر       مدیریت  سوابق و تجربیاتی دارند ، پس ار تائید مجمع عمومی توسط رئیس هیات مدیره (به سمت های           مزبور)   منصوب میشوند .

ماده 34 – کارمند

علاوه بر مسئولین اداری و مالی اتحادیه میتواند کارمند هم داشته باشد .

بخش ششم – مجمع عمومی،جلسات هیئت مدیره و کمیسیونها

ماده 35 – دعوت به مجمع عمومی:

بند 1 – منظور از مجمع عمومی ، مجمع عمومی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

بند 2 – مجمع سالیانه دو ماه بعد از اتمام سال مالی ، و مجمع عمومی فوق العاده در مواقع لازم و اظطراری به  تشخیص هیات مدیره تشکیل میشود.

ماده 36  - مراحل تشکیل مجمع :

دعوت به مجمع عمومی و دستور جلسه مربوطه بایستی حداقل 10 روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع با تعیین      زمان و محل ان به اطلاع اعضاء برسد .

ماده 37 – وکالت جهت شرکت در انتخابات

بند 1 -  هر عضو میتواند پس از دریافت دستور جلسه مجمع عمومی کتباً به یکنفر وکالت داده تا بجای وی در   امر انتخابات شرکت نماید وکیل نبایستی بغیر از یکی از اعضاء خانواده یا کارمند دائم و یا یکی از اعضاء        اتحادیه باشد .

بند 2 – یکنفر میتواند فقط وکالت یک عضو را بعهده گیرد .

ماده 38 – جلسه مجمع عمومی

بغیر از موارد خاصی که در قانون اتحادیه های صنفی شرکتهای کوچک و متوسط ذکر شده است جلسه مجمع   عمومی با شرکت بیش از نصف اعضاء اتحادیه میتواند رسمیت پیدا کند.تصمیمات جلسه مزبور با رأی بیش از  نصف اعضاء شرکت کننده قابل اجراء میباشد. در صورتیکه تعداد آراء مساوی باشد تصمیم نهائی با رئیس جلسه خواهد بود .

ماده 39 – رئیس جلسه مجمع عمومی

رئیس جلسه از داخل اعضاء شرکت کننده در جلسه انتخاب میشود.

ماده 40 – پیشنهادات اضطراری

در جلسه مجمع عمومی ، در صورتیکه یکی از اعضاء (وکیل قابل قبول نمیباشد)پیشنهادی که در دستور جلسه  مطرح نشده باشد را ارائه دهد در صورت موافقت دو /سوم اعضاء شرکت کننده در جلسه میتوان در مورد        پیشنهاد مزبور بحث و تصمیم گیری بعمل آورد . چنین موردی از ماده 36 مستثنی میباشد.

ماده 41 – تصمیمات مجمع عمومی

بغیر از مواردی که در قانون و یا این اساسنامه مطرح شده است مجمع میتواند درباره موارد ذیل تصمیم اتخاذ    نماید.

بند 1 – تعیین حداکثر قروض بازپرداخت نشده اتحادیه

بند 2 – موارد دیگری که هیات مدیره لازم بداند.

ماده 42 – صورت جلسه مجمع عمومی

صورت جلسه توسط رئیس جلسه و اعضاء هیات مدیره تنظیم و کلیه اعضاء امضاء می کنند.

حداقل موارد ذیل بایستی در صورت جلسه نوشته شود:

1- تاریخ اطلاعیه و دستور جلسه

2-تاریخ تشکیل مجمع و محل آن

3-تعداد کل اعضاء اتحادیه و تعداد اعضاء شرکت کننده

4-توضیحات لازم در مورد جلسه

5-ذکر تصمیمات متخذه  بتفکیک  و تعیین تعداد آراء مخالف و موافق

ماده 43 – دعوت به جلسه هیات مدیره

بند 1 – دعوت به جلسه هیات مدیره توسط رئیس هیات مدیره انجام می گیرد

بند 2 – در غیاب رئیس هیات مدیره قائم مقام رئیس هیات مدیره و در غیاب قائم مقام هیات مدیره ترتیبی که از  قبل در هیات مدیره تعیین شده میتواند بقیه اعضاء را به جلسه دعوت نماید.

بند 3 – اعضاء هیات مدیره هر زمان که لازم باشد میتوانند کتباً از رئیس هیات مدیره تقاضای تشکیل جلسه     هیات مدیره را بنمایند.

بند 4 – در صورتیکه ظرف مدت 5 روز از تاریخ تقاضای کتبی ، رئیس هیات مدیره دستور تشکیل جلسه را صادر ننماید اعضاء هیات مدیره میتوانند حداقل دو هفته بعد اولین درخواست رسمی خود تاریخ تشکیل جلسه    هیات مدیره را تعیین کنند.

ماده 44- مراحل تشکیل جلسه هیات مدیره

تشکیل جلسه  هیات مدیره  میتواند با یک  فرصت 7 روزه ، کتباً به اعضاء اطلاع  داده شود ولی در صورتیکه اعضاء موافق باشند میتوانند بدون طی مراحل فوق تشکیل جلسه دهند.

ماده 45 – صورتجلسه هیات مدیره

جلسه هیات مدیره با شرکت اکثریت اعضاء رسمیت پیدا کرده و موضوعات مورد بحث در جلسه مزبور با       موافقت اکثریت شرکت کننده تصویب میشود.

ماده 46 – رأی کتبی هیات مدیره

در صورتیکه عضوی از اعضاء هیات مدیره بدلیل خاصی نتواند در جلسه هیات مدیره شرکت کند میتواند رأی خود را کتبی در ارتباط با مواردیکه در دستور جلسه ذکر شده است ارسال دارد.

ماده 47 – تصمیمات هیات مدیره:

هیات مدیره می تواند بغیر از موارد ذکر شده در قانون اتحادیه ها و این اساسنامه درباره موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید.

بند 1 – پیشنهادات ارائه شده در مجمع عمومی

بند 2 – مواردیکه هیات مدیره در ارتباط با اراده نمودن اتحادیه مصلحت بداند.

ماده 48 – رئیس جلسه هیات مدیره و صورتجلسه

رئیس هیات مدیره ریاست جلسات هیات مدیره را بعهده دارد.

مفاد صورت جلسه هیات مدیره از ماده 42 تبعیت می کند. در صورتجلسه مزبور تعداد موارد تصویب شده و    تعداد موارد رد شده و همچنین نام اعضاء موافق و مخالف باید ذکر گردد.

ماده 49 – کمیسیون :

اتحادیه جهت پیشبرد اهداف خود میتواند کمیسیون یا کمیسیونهائی بعنوان سازمان مشاور هیئت مدیره تشکیل     دهد. نوع سازمان و نحوه اجرای کار تشکیلاتی کمیسیون یا کمیسیونها در آئین نامه داخلی اتحادی تعیین میگردد. 

پایانبرگشت

本文へジャンプ

مرامنامه اعضاء

   متن کامل مرامنامه اعضاء
   بخش اول - کلیات
   بخش دوم – نوع فعالیت ها
   بخش سوم – شرایط پذیرش عضو
   بخش چهارم – سهام و میزان دارائی
   بخش پنجم – اعضاء هیات مدیره بازرس ، مستشار و مشاور
   بخش ششم – مجمع عمومی،جلسات هیئت مدیره و کمیسیونها

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

همچنين در اين بخش بخوانيد... تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
مرامنامه اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

اتحاديه فرش دستباف ايران

در ژاپن