2011.01.23


عدم برگزاري نمايشگاه فرش كيش گامي در جهت همدلي مركزبا جامعه فرش ايران

عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران

بالاخره در سايه تغييرات مديريتي ، مركز ملي فرش ايران به خواسته جامعه فرش دستباف تن داد و خبر لغو پنجمين نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش كيش بر روي خروجي سايت مركز ملي فرش قرار گرفته است.نكته جالب توجه و قابل تقدير در اطلاعيه مركز ملي فرش آن است كه مركز صادقانه بر خواست جامعه فرش دستباف ايران بر عدم بازدهي اين نمايشگاه اعتراف و دليل اصلي كنسل شدن نمايشگاه كيش را خواست فعالان فرش دستباف و ضرورت تعامل با آنان بيان نموده است.

متن خبر مركز ملي فرش ايران به شرح زير است
"نمايشگاه تخصصي- صادراتي فرش دستباف كيش در سال آينده برگزار نخواهد شد.با توجه به خواست ذينفعان هنر- صنعت فرش دستباف مبني بر انديشيدن راهكاري ديگر به جاي برگزاري نمايشگاه فرش در جزيره كيش، اين نمايشگاه در سال آتي برگزار نخواهد شد. مركز ملي فرش ايران با توجه به تأكيد وزير بازرگاني در توجه به خواست ذينفعان و بهره گيري از آرا و نظرات آنان در پيشبرد امور و تصميم گيري‌ها، بر آن بوده است تا آراي مشورتي دست اندركاران هنر- صنعت فرش دستباف ايران را مدنظر قرار دهد كه عدم برگزاري نمايشگاه فرش در جزيره كيش در سال آينده بر همين اساس خواهد بود.
گفتني است سال گذشته نيز با تشكيل ستاد برگزاري نمايشگاه كيش مركب از نمايندگان اتحاديه ها، تعاوني ها و بخش خصوصي فعال در حوزه فرش دستباف و خواست اين ستاد مبني بر بين المللي نبودن نمايشگاه و برگزاري آن به صورت تخصصي و صادراتي، اين مهم به انجام رسيد و توليدكنندگان خارجي فرش دستباف از مشاركت در نمايشگاه منع شدند.
در همين راستا و براي دخيل شدن هرچه بيشتر نظرات ذينفعان فرش دستباف، شوراي راهبردي اين هنر- صنعت در مركز ملي فرش ايران سامان يافت كه يكي از پيشنهادها و مصوبات آن، عدم برگزاري نمايشگاه فرش در جزيره كيش به شيوه كنوني و انديشيدن راهكاري براي جايگزيني آن بود.
بر اين اساس و با توجه به اجماع نظرات دست اندركاران فرش دستباف ايران كه برگزاري نمايشگاه در جزيره كيش را به شيوه رايج مناسب و مطلوب نمي دانند و نيز با عنايت به مصوبه كميته فرش وزارت بازرگاني، نمايشگاه فرش دستباف در سال 90 در كيش برگزار نخواهد شد.
بديهي است با اخذ نظرات ذينفعان اين حوزه و انديشيدن تدابير و تمهيداتي براي استفاده موثر از ويژگي هاي منطقه آزاد كيش، نسبت به فرايند و برنامه هاي جايگزين اقدام خواهد شد.


اين اقدام مثبت ولي دير هنگام مركز ملي فرش ايران را ستوده و ازبابت اطلاع كاربران گرامي متذكر ميگردد كه نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش كه در سه ساله اول نام نمايشگاه بين امللي فرش دستباف را يدك مي كشيد با همكاري مركز ملي فرش ايران و سازمان عمران جزيره زيباي كيش از سال 1385 فعاليت خود را آغاز نمود ،در نمايشگاههاي اول تا سوم كه با عنوان بين امللي برگزار ميگرديد غرفه هاي بسيار محدودي از ساير كشورهاي توليدكننده منجمله افغانستان،پاكستان ،هندوستان با ارايه توليدات دستباف و چين با دستبافته هاي ماشيني!! حضور داشتند كه البته تعداد غرفه هاي آنان در مجموع ازتعداد انگشتان دست فراترنبود !
اين نمايشگاه درفضاي مسقفي به وسعت بيست و يك هزار مترمربع و باحضور قريب به يكصدو پنجاه نفراز فعالان فرش برگزار و همواره از تعدادي ميهمان خارجي براي شركت در اين نمايشگاه دعوت ميگرديد.
از آغازين روزهاي صدوراطلاعيه ستاد برگزاري اولين نمايشگاه فرش كيش (كه دقيقا" در همين ايام يعني زمستان سال 1384 بود)جامعه فرش دستباف ايران بر عدم كارآيي اين نمايشگاه و اتلاف منابع مالي مركز تحت اين عنوان تاكيد داشت.
مركز ملي فرش ايران در شرايطي در اين چهار سال نمايشگاه كيش را صد در صد تامين مالي مينمود كه بسياري از نمايشگاههاي استاني از كوچكترين حمايت مادي برخوردار نبودند و غرفه داران اعم از فروشندگان وتوليدكنندگان بايد تمامي هزينه هاي مربوطه را پرداخت مي نمودند< در طول چهارسال برگزاري نمايشگاه، مركز حضور قريب به يكصدوپنجاه توليدكننده و عرضه كننده در اين نمايشگاه را دليل موفقيت اين نمايشگاه ميدانست غافل از اينكه نيزانگيزه حضوربخش غالبي از شركت كنندگان دراين نمايشگاه ديدار با دوستان و استفاده از فرصت بوجود آمده ازجاذبه هاي موجود دراين جزيره و صد البته مجاني بودن آن بود !
ازاين موضوع بگذريم و يكبار ديگر از فيصل مرداسي و همكارانش بابت توجه به اين نكته تشكرمينمايم اما هنوز مركز بايد در خيلي از موارد ديگر تجديد نظر نمايد كه من باب يادآوري به برخي از آنان براي چندمين بار اشاره مي شود
1- بازنگري در شيوه پرداخت تسهيلات به فعلان فرش دستباف و نحوه و نرخ منابع تامين مالي
2- تجديدنظر در ارايه خدمات آموزشي به بافندگان فرش و استفاده از روشهاي ديگر منجمله صدا و سيما و ....
3- واگذاري كامل امورتصدي گري به بخش خصوصي بالاخص تشكلها
4- سمت گيري طرحهاي پژوهشي به سوي مطالعات كاربردي و پرهيز از اتلاف منابع براي مطالعاتي كه فرضيه هاي آنان اظهر من الشمس است!
5- تعامل مركز ملي فرش ايران با قاطبه جامعه فرش ايران به منظور اتخاذ تصميمات سنجيده و منطقي و شكستن شبه مافيا هاي موجود كه درمواردي باعت عقب نشيني دولت از برخي ابتكارات خوب نيز گرديده اند! نيز ضروري است (دراين زمينه سخن بسيار است و اگرلازم شود به آن پرداخته خواهد شدبرخي از اين عزيزان چه دربخش خصوصي يادولتي اگر براي فرش كاري نكرده اند بار خود را خوب بسته اند! ،به ديگر سخن منافع ملي و بلندمدت را فداي منافع شخصي و كوتاه مدت خودساخته و جالب اينجاست كه در هركجا كه نگاه مي كني حضوردارند)
6- تجديدنظردر ساختار اداري:جمله معروف كوچك زيباست شايسته ساختار سازماني است كه علاوه بر اينكه داراي ا قتدار سازماني است،‌ كارشناسان و معاونتهاي مختلف آن با ارايه ايده هاي نو وتجديد نظر در عملكرد هموارهفضاي سازمان رابراي خود و بهرهبرداران لذت بخش مي نمايند.مركزملي فرش ايران با بازنگري در عملكرد مجموعه هاي ستادي و استاني نيروهايي كه انگيزه كمي براي فعاليت درزمينه فرش هستند ازبدنه خود طرد و زمينه جذب نيروهاي خلاق وداراي متد و انديشه را فراهم نمايد.
7- بازنگري دركاروانهاي اعزامي به خارج از كشور:داستان كاروان اعزامي به نمايشگاه دموتكس كه همانند نمايشگاه فرش كيش تكرارمكررات است ومتاسفانه امسال هم دركميت و كيفيت افراداعزامي به اين نمايشگاه دقت لازم بعمل نيامد،دراين خصوص وموارد ديگر نيز مركزدست ازاقدام فله اي بردارد و بااعزام تيم كارشناسي زمينه انتقال تحولات بوجود آمده در بازار فرش جهان را به جامعه فرش ايران فراهم نمايد.
تا فرصتي ديگر ..........

مطالب خواندنی برگزاری سمینار و کلاس های آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 طراحی پوستر سمینا ر و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 فراخوان شرکت در سمینا ر و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 آشنايي با تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران
 اقدام مثبت مركز ملي فرش ايران و اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن ایران در ژاپن - عبدالله احراري
 خبر فراخوان شرکت در دوره آموزشی فرش دستباف ایران در ژاپن در پورتال مرکز ملی فرش ایرانسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو