حقیقت عریان و زشتروزی دروغ به حقیقت گفت

 میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم ؟

حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد . آن دو با هم به کنار ساحل رفتند و وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباس هایش را در اورد 
    دروغ حیله گر لباس های او را پوشید و رفت .

 

 از ان روز همیشه حقیقت عریان و زشت است اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری اراسته نمایان می شوددیگر مطالب خواندنی

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

اتحاديه فرش دست بافت ايران در ژاپن

本文へジャンプ
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن