پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
هشدار به اتحادیه ها ، ارگان ها ، سازمانها ، اساتید ، دانش آموختگان ،توليدکنندگان و تجار: مراقب داد و ستد احتمالي خود بااتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


Warning :To all persons whose names are being used by Alireza Ghaderi

Dated :2012/08/08


Warning : To all persons whose names are being used by Alireza Ghaderi of the Persian Carpet THINK TANK In Iran , Such as Seyed Razi Agha Miri , Abdolmajid Sharifzadeh , Taher Sabahi ,Mojtaba Khosrotaj , Houshang Fakher ,Reza Allahdad ,Mohammad Najar Firouzjaei , Touraj Zhuleh: From 3 years ago Alireza Ghaderi began his abuse campaign against the Persian Carpet Association in Japan From that time, the Association has received so many libelous claims using the names of respected members of the Persian Hand Woven Carpet Association in Japan. Alireza Ghaderi has a single purpose: To destroy your reputation. He has even claimed that the Persian Hand-Woven Carpet Association is fake, that it is not registered in Japan. The facts are: the Association was registered in Japan in the year 2000, and has been conducting numerous cultural affairs since then. Understand, everyone, that you must NOT allow Alireza Ghaderi to use your name: it is his mission to destroy the Persian Carpet identity. We do not know why. If you do not instantly cease allowing Alireza Ghaderi to use your name, the Persian Hand-Woven Carpet Association In Japan may have to take legal action against you
The so-called President of the Persian carpet THINK TANK, Alireza GhaderiWarning :To all persons whose names are being used by Alireza Ghaderi of the Persian Carpet THINK TANK In Iran

Warning

To all persons whose names are being used by Alireza Ghaderi of the Persian Carpet THINK TANK In Iran , Such as Seyed Razi Agha Miri , Abdolmajid Sharifzadeh , Taher Sabahi ,Mojtaba Khosrotaj , Houshang Fakher ,Reza Allahdad ,Mohammad Najar Firouzjaei , Touraj Zhuleh
From 3 years ago Alireza Ghaderi began his abuse campaign against the Persian Carpet Association in Japan.
From that time, the Association has received so many libelous claims using the names of respected members of the Persian Hand Woven Carpet Association in Japan. Alireza Ghaderi has a single purpose: To destroy your reputation. He has even claimed that the Persian Hand-Woven Carpet Association is fake, that it is not registered in Japan. The facts are: the Association was registered in Japan in the year 2000, and has been conducting numerous cultural affairs since then. Understand, everyone, that you must NOT allow Alireza Ghaderi to use your name: it is his mission to destroy the Persian Carpet identity. We do not know why. If you do not instantly cease allowing Alireza Ghaderi to use your name, the Persian Hand-Woven Carpet Association In Japan may have to take legal action against you!


  ............. BEWARE ...............
AVOID Alireza Ghaderi AT ALL COST
To Associations, organizations, teachers, university professors, merchants, producers and all others in the Hand-Woven Carpet business

  AVOID Alireza Ghaderi AT ALL COST
  Warning :To all persons whose names are being used by Alireza Ghaderi
  Notice by Seyed Ahmad Shobeiri - BEWARE all of you , Alireza Ghaderi is a S......nسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو