سخن - طنز - یا عکس هفتهگنجشك و خدا
ما روزنامه نگاريم
زمین خوردن بار سوم

`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

ペルシャ手織カ-ペット協同組合会員からの買い物には保証書,保険鑑定書,証明書,保証書が付いてきます。

本文へジャンプ
اتحاديه فرش دستباف ايران
در ژاپن

اتحاديه فرش دستبافت ايران به منظور ارتقاء و توسعه بازار فرش دستباف ایران در ژاپن ساختاری غیر انتفاعی
متشکل از شرکتها حقوقی فعال در زمینه فرش دستباف ایران از سال دو هزار میلادی
به شماره ثبت 1719 در وزارت اقتصاد ،بازرگانی وصنایع ژاپن با اهداف ذیل به ثبت رسید
. الف - شناساندن و توسعه کمی و کیفی فرش دستباف ایران در ژاپن
ب - بهینه سازی وضعیت اقتصادی – تجاری کلیه اعضاء
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

اساسنامه اتحاديه فرش دستبافت ايران در ژاپن
مرامنامه اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن
اعضای اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن
تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن
آدرس و شماره حساب اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستبافت ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپن

2002-2008 © Persian Hand woven Carpet Association In Japan - All Rights Reserved