طرح بوته یا بته در دستبافته های ایران

 
   

 


بته


    معنی لغوی بوته ، يک دسته برگ است . ساده ترين شکل آن شباهت زياد به برگ دندانه دار دارد.
    اين نقش که نام ديگری تحت عنوان "سرو مينو سپنت" دارد، طبق عقايد باستانی نماد فنا پذيری است.
    باور دارند که اين سرو مربوط به نور ايزد اهورا مزداست و حتی مربوط به شخص زرتشت است؛ اين سرو را زرتشت از بهشت آورد و در کاشمر يا کشمير کاشت. اما درباره اين نقل اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی نيز بر اين باورند که زرتشت را پس از مرگ به قله کوهی انتقال دادند و او به صورت سرو در آمد.
    بته يا بوته عنصری تزئينی است که ريشه ای بسيارغنی و پيچيده درايران دارد کهبه شکل شعله آتش، ميوه، درخت کاج، سروخميده، مرغی که سر در سينه فرو برده، زهدان مادرو يا زنی که چادربه سردارد و سردرگريبان فرو برده است.
     گروهی بته را مظهر رمزی شعله آتش آتشکده های زرتشتی، تمثيل بادام، گلابی، انجير و در جايی به ميوه نخل ، صنوبردانسته اند و يا پرنده مهر يا مشتبه ساختن آن با شيارهای رودخانه جوزا که در مسير خود از دره کشمير به جلگه هندوستان می رود، ميوه انبه و يا سوگی به معنی طوطی ماده در هند و نشانه احترام و اعتقادی است که در باورهای عامه دو کشور ايران و هند برای اين نقش قائلند.

آشنايي با مفاهيم فرش ايران؛ سیر تحول و تطور بوته

    نوشته: قصیده هنرمند طوسی
    استاد راهنما : عبدالله احراری

 

نقشمايه بُته (يا بوته)
    منيع:
منابع : حسن آذرپاد، فضل الله حشمتي رضوي ، فرشنامه ايران ، تهران 1372 ش ؛ سيروس پرهام ، سياوش آزادي ، دستبافتهاي عشايري و روستايي فارس ، ج 1، تهران 1364 ش ؛ عليرضا حيدري ، «قالي بافي در ايران »، سخن ، دورة 10، ش 10 (دي ماه 1338 ش )؛ نمايشگاه طرح بته (تهران : بهمن 1370 ش )، نقش بته ، تهران 1370 ش .
www.encyclopaediaislamica.com

دیگر مطالب خواندنی

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

اتحاديه فرش دست بافت ايران در ژاپن

本文へジャンプ
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپن

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن