本文へジャンプ

عنوان برنامه : ارتقاع صادرات فرش دستباف : بازار يابي : حمايت و خدمات تهيه و تدوين : مهندس علي اعرابي : عضو هيئت مد يرها تحاديه صنف فرو شندگان فرش دستباف

ارائه شدهدر سمينار علمي پانزدهمين نمايشگاه فرش 1385

مقد مه : بتا توجه به اهميت رونق تجارت فرش دستبافت در بازارهاي خارجي ونيز هماهنگ شدن با تجارت جهاني و وارد شدن WTO تغيير سا ختاري در اين بخش جهت رقابت در بازارهاي بين المللي ضروري مي باشد . در اين بر نامه سعي شده تا با حفظ ميراث فرهنگي فرش ايراني وتوجه به رسوم و سنن تاريخي ان برنامه اي جهت پيشرفت و ارتقاع سطح كيفي و كمي در بازار هاي خارجي ارائه شود . اگر چه با توجه به سالها صادرات فرش دستبافت ايراني و اقصي نقاط جهان بويژه كشور هاي اروپايي :امريكاي شمالي و خاورميانه بخش ها يي از اين برنامه در چنين بازارها يي محقق شده است ولي در جهت رويكرد نسل جديد اين كشور ها و نيز توسعه بازار محصول به كشور هاي ديگر از قبيل كشورهاي اسياي شرقي .: امريكاي جنوبي : افريقا و ديگر بازار ها تدوين واجراي برنامه هاي هد فمند لازم مي باشد.

- برنامه : به منظور رويارويي با تغييرات پي در پي خواسته هاي بازارهاي جهاني و هما هنگي با اين نوسانات تقاضا كه بعضا مربوط به طرح : رنگ : ابعاد : كيفيت و يا قيمت مي باشد در بعد كوتاه مدت و اقدامات سريع : برنامه اي در جهت ارتقاع فرش ايراني در سه محور اصلي زير ارائه مي گردد .

- 1- توسعه و بهينه سازي محصول

- 2- تبليغات و بازار يابي خارجي

- 3- اتخاذ اقدامات رفاهي اجتماعي در بخش داخلي

- در پي محقق شدن اين سه بخش اساسي با توجه به قوانين و بر نامه هاي ساز مان تجارت جهاني در بعد بلند مدت اقدامات زير پيشنهاد مي گردد

- 1- پيوستن شاخه هاي كو چك به يكديگر و تشكيل گروههاي كاري بزرگتر

- 2- شناسنامه دار كردن محصول

- 3- نشان دار كردن توليدات branding

- 4- پيگيري خط مشي تو لي دي خاص جهت بازارهاي خاص

- 5- تدوين صحيح قوانين تجا رت الكترو نيك وامو زش اصول و روش هاي ان اين مرحله با كمك كارشناسان و متخصصين به بخش هاي غير متمركز و پراكنده و بهرم مند ساختن انها از علم و فن اوري نوين تحقق مي يابد .

- بخش 1 –توسعه و بهينه سازي محصول :

- فاكتور هاي طراحي و فن اوري بافت و تو ليد نقش بسار مهمي در بازار بين المللي و رقابت در ميان محصولات مشابه ايفا مي كند . لذا ارتقاع سطح دست اندر كاران در گير با هنر – صنعت فرش ذبه منظور بهينه سازي – توسعه و نو اوري در طراحي و توليد بسيار ضروري مي باشد .

- به منظور هماهنگ شدن با تغييرات مد و سليقه خريداران و خروج فرش از صنعت ابتدايي و

- سنتي ان در زمينه طراحيبايد از كارشناسان خبره طراحي داخلي اشنا به هنر ايراني و بطور موازي

- طراحان مشهور جهاني اشنا به نياز و مطلوب بازارهاي خارجي استفاده نمود . اين اقدام نه تنها توانايي رقابتي فرش ايراني را با توجه به سا بقه عالي ان با محصولات ديگر كشورها افزايش داده بلكه درعين ميل عمومي و علاقه مندي نسل جديد و مدرن بازار هاي خارجي را به خريد و استفاده از فرش ايراني تشديد كرده و باعث احيا ع وابقاع سابقه در خشان ان مي شود .به موازات اين حركت اقدامات داخلي جهت توانمند كردن هنرمندان و بافندگان داخلي باابزار جديد ومديريت صحيح براي توليد بهينه پيشنهاد مي گردد.درپي توليدبا كيفيت عالي برطبق نقشه ها وطرح هاي مطلوب جهاني بازرگانان وتجارصادراتي با آشنايي به قوانين و اصلاحات مالي بازرگاني پيشرفته با حضور در نمايشگاه ها وارائه نمونه هاي توليدي مي توانند به سرعت دربازارهاي گوناگون واردشده و با درگيري با مصرف كنندگان و تجار اين بازارها نظريات وخواسته هاي متناوب آنها را به بخش توليدوفن آوري منتقل نمايند.جهت دستيابي به دستيابي به اين هدف راهكارهاي زير ارائه مي شود.

- الف)برگزاري دوره هاي آموزشي آماده سازي وصادرات فرش جهت بافندگان، توليدكنندگان وبازرگانان

- ب)برگزاري دوره هاي آموزشي داخلي وخارجي درخصوص تنوع و نوآوري درمحصول،خلاقيت وابتكاردرطراحي،شيوه هاي نوين تكنيك وفن آوري توليد

- ج)برگزاري كارگاههاي عملي وسمينارهاي مرتبط به صورت متاوب همراه باتقويم زماني منظم جهت انجام مكالمات ومشاوره هاي رو در روبين محققان،دانشجويان،طراحان،توليدكنندگان،بازرگانان ودست اندركاران دولتي.

- د)مطالعه وارتباط مستقيم محققان وطراحان برجسته وبا تجربه خارجي وهمزمان توليد سريع نمونه وارائه دربازارموردنظر به منظوراخذبازخورمناسب تارسيدن به دلخواه مطلوب خريدار.

- بخش 2- تبليغات وبازاريابي

- تبليغات درسطح بين المللي به طورمدون وبرنامه ريزي شده باعث ارتقاء سطح آگاهي خريداران ازقابليت ها ،مزايا وتنوع فرش دستباف ايراني مي گردد.لذا انجام تبليغات از طريق رسانه هاي صوتي وتصويري ،ساخت فيلم ،چاپ پوستر،كاتولوگ ،بروشور،سي دي هاي تبليغاتي،اجراي مستند وزنده پروسه هاي توليد،بافت،رنگرزي ،پشم ريسي ،طراحي ،شورورفوگري باعث تداوم ذهنيت مثبت ازفرش ايراني در افكار واذهان عمومي دربازارهاي خارجي مي گردد.

- امروزه نياز بازارها درپي تغييرات متناوب درمد وسليقه ها بطورمداوم درحال تغيير وبوده وبا توجه به افزايش رقابت بين المللي درعرصه تجارت وصنعت ،بازارهاي هدف هر يك بصورت مجزاو ويژه موردشناسايي قرارگرفته ومطا بق با نياز وسليقه عمومي آن محصولات خاص طراحي وساخته شده وازطريق فروشگا ههاي زنجيره اي ويا تخصصي به خريداران ومصرف كنندگان عرضه مي گردد.در اين راستا وبه منظورنفوذدربازارهاي مصرف وآشنايي با نياز مصرف كنندگان وارتباط مستقيم با آنان برگزاري نمايشگاههاي تخصصي وعمومي در سطح داخلي وبين المللي در حال افزايش است.كليه سازمانها وبخشهاي در گير با صادرات بايد توانايي رقابت داشته وبطور پيوسته اطلاعات بازارجهاني را دراختيارداشته باشند تا بتوانند در بازاررقابت بين المللي موفق باشند .به اين منظورودرجهت رويارويي با چالشها وفرصت ها بخشهاي درگير با صادرات مي توانند درنمايشگاههاي صادراتي خارجي وبين المللي داخلي براي انجام تحقيقات ،بازاريابي وارتباط مستقيم با مشتري جهت ارتقاءوبهينه سازي محصول شركت نمايند.ازطرف ديگراز آنجا كه شناسائي ،تبليغات وبازاريابي فرش دستباف در بازارهاي هدف با توجه به كوچكي بخشهاي توليدي وبازرگاني ،هزينه بر وخارج از توانايي عرضه كنند گان مي باشد ،لذا حمايت دولتي در موارد زير لازم مي باشد .

الف) كمك به شركت در نمايشگاههاي فروش و يا نمايش ردر سطح بين المللي داخلي و خارجي در بخش هز ينه اجاره غرفه ،ارسال بار ، بيمه كالا ، تزئينات فضاي داخلي و خارجي غرفه ،تبليغات رسانه اي قبل وزمان نمايشگاه ، تبليغات از طريق چاپ كاتالوگ و بروشور و تو زيع آن ودر راه اندازي سايت اينترنتي نمايشگاه همراه با ليست شركت كنندگان و مشخصات محصولات ارائه شده و ارئه اطلاعات زماني و مكاني نما يشگاه و دعوت عمومي از طريق ارسال نامه الكتريكي و تبليغات اينترتي .

ب) بر پي ملاقات هاي بين المللي خريد اران و فرو شندگان فرش دستباف در داخل و خارج از كشور بويژه در مناطق گردشي سيا حتي .

ج) انجام مطا لعات بازاريابي در كليه كشور ها و بازاها شامل قوانين گمركي ، در امد سرانه ، نوع رنگها طرح ها و ابعاد مطلوب ومورد نظر ، اسامي و مشخصات عرضه كنندگان و فروشندگان فرش در كشور مقصد ، آمار و اردات در سالهاي گذشته ،ميزان نسبي تقاضاونيازبراي انواع كفپوشها،ميزان مشاركت ديگر رقبا درعرضه به بازارودرپي آن تشكيل بانك اطلاعاتي جامع صادراتي فرش دستباف ايراني.

د)بر پايي نمايشگاههاي عرضه نمايشي نمونه هاي بسيار نفيس فرش هاي قديمي وجديد وهمزمان نمايش زنده هنرمندان طراح وبافنده در كشورهاي خارجي وتبادل فرهنگي با آنان به منظورآشناساختن با رسوم،عقايدوسنن ايراني مي باشد.هدف نهايي از اين منظور ايجاد انگيزه در خريدواستفاده از فرش دستباف ايراني است.

دربعدپتانسيل داخلي نيز از اين نكته نبايد غافل بود كه قسمت اعظم تجارت وتوليدفرش در ايران بطور سنتي بوده وازبخش هاي كوچك خودساخته ومجزاتشكيل مي شود لذاتشكيل گروه هاي بزرگ متشكل از اين مجموعه هاي كوچك جهت حضور درعرصه هاي بين المللي در زير يك چتر وبا تنوع گوناگون ومكمل از اهم موارد جهت ارتقاءدر بعدصادرات مي باشد.اين تشكل هاي هرمي با قوي تر شدن وجلوگيري از صرف هزينه هاي مجزا در قالبي متحد ونيرومند مي توانند طيف وسيعي از خريداران ومصرف كنندگان را ارضاء نمايند.

از ديگر اهرم هاي موثر دربخش تبليغات و بازار يابي ، تكنيكهاي الكتريكي يا اينترنتي مي باشد . ويژگي هاي بر جسته اينترنت در اين بخش به قرار زير مي باشد .

الف) امكان دسترسي كاربران در تمامي ساعات و بدون محدوديت مكاني

ب) امكان اطلاع رساني و ارتباط مستقيم عرضه كنندگان كالا با مشتريان و در يافت نظرات آنها جهت ارتقاء و بهبود محصول ، آشنايي با سلايق مشتري و سفارش پذيري

ج) امكان انجام تبلغات متنوع از طريق متن ، انيميشن ، تصوير و صدا بر روي سايت اينترنتي و ارسال آسان و نا محدود نامه هاي الكترونيكي و عضويت درگروههاي مختلف مرتبط

در پي استفاده صحيح از اينترنت و تبليغات و بازار يابي در آن مزاياي زير حاصل خواهد شد .

الف)نفوذ در بازار

ب) توسعه بازار

ج) توسعه محصول

د) تنوع محصول

بخش 3 –اقدامات رفاهي اجتماعي ، رفع موانع تجاري بازرگاني و اعطاء تسحيلات

بر طبق آمار 1375 تعداد 2/1 ميليون دار قالي در 210 شهر و 27000 در روستا شناسايي شده است

در همين سال تعداد افراد شاغل در صنعت فرش 2/2 ميليون نفر بر آورد شده است با احتساب خانواده ها قريب به 8/8 ميلون نفر يعني 6/14% جمعيت كل كشور از فرش كسب روزي مي كند، باتوجه به توليد 7 ميليون متر مربع فرش دستبافت در همان سال و توزيع آن بين 2/2 ميليون نفر شاغل در اين صنعت به اين نتيجه مي رسيم كه تو ليد هر2 /3 متر مربع فرش دستبافت يك شغل ايجاد مي كند . حال توجه به سرمايه گذاري زياد دولت براي ايجاد يك شغل در بخش هاي ديگر مانند صنعت مي توان به اهميت توجه وسرمايه گذاري بخش دولتي به منظور تقويت ميل عمومي جامعه براي گرايش به اين هنر –صنعت پي برد .

از جمله موانع پيش رو در بخش توليد عدم انجام پروژه هاي تحقيقاتي بمنظور ارائه روشهاي نوينو فن آوري جديد توليد همراه با ابزار آلات و وسايل پيشرفته مي باشد كه در نهايت با استفاد ه از همان ابزار ابتدايي و اوليه وبكار گيري شيوه هاي سنتي پشم ريسي ، رنگرزي و با فت بر روي داروهاي خانگي بدون نظارت و راهنمايي كارشناسان اقدام به توليد مي شود كه محصول نهايي نيز به معايب فني و يا ظاهر نمي تواند به ارزش واقعي خود عرضه شودودرنتيجه بافنده ،كه خسته ازماهها كارظريف وپرطاقت است،را راضي نكرده ومحصول عرضه شده نيز دربرخي مواردمطلوب مصرف كننده نمي باشد.

اتخاذتدابيرلازم درجهت آموزش بافنده ها واعطاي تسهيلات مناسب رفاهي از قبيل بيمه تامين اجتماعي با نرخ مناسب ،اصلاح علمي ابزار وشيوه هاي توليددرجهت افزايش بهره وري وحمايت ازكارگاههاي توليد مي تواند كمك قابل توجهي به ارتقاءسطح زندگي آنان نموده وتعدادبيشتري از نيروهاي كاري را جذب نمايد.

دربخش تجارت وبازرگاني نيز باتوجه به حجم سرمايه زياد ساكن وگردش مالي به نسبت كم وتورم موجوددرجامعه وبه موازات آن ركوردفعلي حال حاضر فرش دستباف دربازار داخلي وخارجي انگيزه واردشدن وسرمايه گذاري براي نيروهاي جوان وتحصيلكرده وجود نداشته ولذا به چرخه توليد،عرضه و مصرف كه لازمه پايداري ورونق صنعت فرش مي باشد لطمه وارد كرده است .كاهش نرخ مالياتي بر فروش فرش دستباف ،افزايش مشوق هاي صادراتي ،كاهش موانع گمركي واعطاي تسهيلات كم بهره بانكي با توجه به اهميت اشتغال زايي فرش وارزش افزوده بالاي آن ازاهم مواردي بوده كه مي تواند چشم اندازهاي مثبتي را ايجاد نمايد .

جمع بندي

هدف نهايي از اين برنامه بازاريابي صادراتي وارتقاءصادرات فرش دستباف مي باشد.در اين راستا اهم موارد مذكور بطور خلاصه به صورت زير نتيجه مي گردد.

1-شناسايي مناطق فرش بافي شهري وروستايي

2-شناسايي بازارهاي هدف براي صادرات فرش دستباف وانجام مطالعات وتحقيقات به منظور دستيابي به مشخصات وخصوصيات كمي وكيفي مورد نظر

3-اعزام گروههاي هنري به نمايشگاههاي طراحي دكوراسيون وتزئينات داخلي جهت آشنايي با رنگها وطرحهاي مطلوب در هر سال ودعوت از گروههاي هنري خارجي وبرپايي نشستهاي مشترك

4) بر گزاري گردهم آيي و هم انديشي با حضور اساتيد و طراحان داخلي وخارجي جهت دستيابي

به طرحهاي مطلوب جهاني با استفاده از سمبل ها و مو تيف هاي سنتي

5) برگزاري نمايشهاي زنده طراحي ، توليد ، تعمير ، شستشو و نگهداري فرش در كنارنمايشگاههاي فروش و نمايش در داخل و خارج و همنين بر گزاري سمينارها و گارگاههاي عملي بطور همزمان به منظور افزايش آ گاهي عمومي ودرپي آن توسعه بازار

6) تبليغات رسانه اي در بعد خارجي از ويژگي ها ومحاسن فرش ايراني

7) شركت در نمايشگاههاي بين اللمللي وبرگزاري نشست هاي مشترك در داخل و خارج بين خريداران و فروشندگان فرش دستبافت

8) تبادل فرهنگي هياتهاي اجرايي دست اندر كاردر بخش صنايع دستي وفرش بين كشورها به منظور ايجاد آگاهي از ميراث فرهنگي سنتي ايران و افزايش توانايي صادراتي

9) افزايش كيفيت از طريق خلاقيت و نو آوري در طراحي ، خلاقيت و نوآوري درمحصول ، اصلاح وبهينه كردن شيوه وفن آوري توليد وآموزش در خصوص اصطلاحات مالي بازرگاني بين المللي ، قوانين گمركي ارسال وترخيص كالادر مبداومقصد وگونگي فروش وبازار يابي

10) گسترش واجراي تجارت الكترونيكي وتبليغات اينترنتي به منظور نفود در بازار ر، توسعه محصول وتنوع محصول
وافزايش توانايي رقابتي

تاریخ بروز رسانی ( 03 آذر 1386 ساعت 13:43 اتحاديه صنف فروشندگان فرش تهران

ペルシャ手織り絨毯専門店の協同組合

سرخط تازه ترين خبرها ,مقالها,اطلاعیه ها فرش دستبافت ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

اتحاديه فرش دستبافت ايران

در ژاپن