مشكلات تشكلهاي صنفي فرش ريشه در عملكرد بخش دولتي دارد

Dated 2010.01.08

عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران

بروز برخي مشكلات و نارساييها در جريان برگزاري نمايشگاه نوزدهم فرش تهران و استمرار اين نارساييها در كل فعاليتهاي تصدي گري بخش دولتي و منجمله مركز ملي فرش ايران يكبار ديگر همه نگاههاي صاحبنظران و دست اندركاران فرش را متوجه اين پرسش هميشگي نموده كه براستي چرا فعالتهاي تصدي گري مركز به بخش خصوصي واگذار نمي شود؟
از طرف ديگر همواره دولتمردان ضعفهاي اجرايي مجريان بخش خسوصي را بهانه نموده و دليل عدم واگذاري پروزه هاي اجرايي را عدم تمايل يا ضعيف بودن بخش خصوصي ذكر مي نمايند كما اينكه در مورد عدم واگذاري نمايشگاه نوزدهم به بخش خصوصي گفته مي شود اتحاديه صادركنندگان فرش ايران از قبول آن خود داري نموده است
شكي نيست كه بخش دولتي هرگاه از هر موردي كم آورده بلافاصله توپ را به زمين بخش خصوصي انداخته است،رسانه هاي گروهي عمدتا"در اختيار بخش دولتي است و از اين طريق مي تواند نظريات خود را به جامعه و بهره برداران تحميل نمايد، ايضا" هيچ شكي در ضعيف بودن توان اجراي و ساختاري بخش خصوصي وجود ندارد ولي سوال اينجاست كه مگر تشكلهاي بخش خصوصي در مملكت ديگري سازماندهي شده و به ايران صادر ميگردند!!

تشكلهاي صنفي و توليدي فرش عمدتا" با هدايت يا حداقل حمايت بخش دولتي و مجموعه وزارت بازرگاني يا اتاق بازرگاني استانها ايجاد شده و به خدمات صنفي يا توليدي مي پردازند بنا بر اين :

1- اگر ضعف ساختاري يا .... در تشكلهاي فرش ملاحظه و مشاهده ميگردد اين ضعف دقيقا" ناشي از ضعف عملكردي بخش دولتي است.ماداميكه تشكلهاي فرش اعم از صادر كننده ، فروشنده ، توليد كننده و...از طريق مشاركت جمعي بوجود نيايد ، اين تشكلها به عنوان وكيل اعضاي خود مورد قبول بخش دولتي قرار نگيرند ، امور مرتبط به آنان بصورت كامل واگذارنگردد و به حمايت و نظارت كامل بر آنان پرداخته نشوداين دو يكديگررا متهم به كم كاري و ضعف خواهند نمود

2- با عرض معذرت از همكاران مركز ملي فرش ايران و تمام دولتي هاي گرامياجراي پروژه ها توسط بخش دولتيانسان را ياد مثال معروف "خود گويي و خود خندي عجب مرد هنرمندي"! مي اندازد.اصولا" هنگامي كه نظارت و اجرا در هم ادغام ميگردد ضعفها خود را پوشانده و همه امور براي سيستم دولتي رويايي ميگردد و اما خدانكند همين كار به بخش خصوصي سپرده شود از عميترين و دقيقترين مقياسهاي اندازه گيري استفاده ميشود

3- بخش دولتي ودرمورد فرش مركز ملي فرش و ادارات فرش بازرگاني استانها بايد ساختار نيروي انساني خود را از نيروهاي اجرايي به نيروي نظارتي و مديريتي ارتقا دهد.ماداميكه سيستم بجاي حل ريشه اي مشكلا ت به فكر مسكن هاي موقتي باشد بخشخصوصي هم رشدي نخواهد داشت

4- مركز ملي فرش ايران تا كنون در واگذاري برخي پروژه هاي فرش شفاف عمل ننموده ، حداقل آن كه اگربندهاي مختلف قانون مربوط به معاملات و پيمانكاري در اين مركز و ادارات فرش استاني مورد لحاظ قرار گيرد،اجراي پروژه ها در موعد مقرر به اطلاع كليه تشكلها برسد و آنان با اطلاع از كليه شرايط بتوانند رقابتي داشته و در واگذاري آنان متناسب با رقم ريالي تشريفات مربوط به مناقصه و مزايده رعايت ميگرديد كار به اينجا نميرسيد!تا كنون اگر پروژه اي هم به تشكلي واريز شده عمدتا" آن تشكل حالت تنخواه گردان بوده وصرفا" به انگيزه راحت هزينه كردن اينكار انجام شده و نه با انگيزه تقويت بخش خصوصي!به عنوان مثال در برگزاري جشنواره هاي فرش استاني،همايشها و بزرگداشتها و كارگاههاي به بافي و....بسته به اينكه كارشناس يا مسئول قسمت از كدام تشكل را بيشر پسنديده به همان واگذار شده!در برگزاري نمايشگاه نوزدهم نيز مركز ملي فرش مي توانست از تشكلهاي مختلف صادراتي،اتحاديه صنف فروشندگان فرش تهران و ...براي اجرادعوت بعمل آورد

5- اگر جوي كه هم اكنون بر مركز ملي فرش تا حدودي برقرار شده درگذشته نيز برقرار بود يقينا" تشكلهاي فرش دچار خود سانسوري نشده و در حل معضلات مرتبط با فرش مشاركت بيشتري داشتند.

6- مركز ملي فرش بايد عزم خود را در جهت واگذاري امور به تشكلها به جامعه فرش نشان دهد،از ضعفهاي احتمالي بوجود آمده در فرآيند كار نگران نباشدبه قول معروف كار نيكو كردن از پركردن است،بايد فرصت به بلوغ رسيدن براي تشكلها را ايجاد نمودواين مركز است كه بايد هزينه آن را پرداخت نمايد.

  همچنين در اين باره بخوانيد:

本文へジャンプ
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن


همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

جناب آقای سید عباس عراقچی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران–ژاپن -توکیو