اقدام خوب مركز در جهت برگزاري كارگاه آموزشي رنگرزي

Dated 2010.10.25

عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران

عبدالله احراري
3/8/89
برگزاري كارگاه آموزشي ويژه رنگرزان كشور دراستان يزد يكي ازاقدامات خوب مركزملي فرش در روزهاي پاياني مهر ماه سالجاري بود.همواره اين نكته را به مركز ملي فرش گوشزد نموده ايم كه چنانچه پبشتازان اين هنر صنعت و گلوگاههاي آن را ، بالاخص در عرصه آموزش در يابيد يقينا" مابقي قسمتها با آن همراه خواهند شد.برگزاري كارگاه آموزشي رنگرزان كشور داراي جند مزيت بود كه بايد در برگزاري ساير كارگاههاي آموزشي مركز مورد توجه قرار گيرد
1-منتخبي از رنگرزان كشور-گردهم آمدن 41 نفرازبهترين رنگرزانكشور در يك فاصله زماني چهار روزه باعث انتقال تجربيات فراوان آنان بيكديگر ميگردد و بنا به اطلاعات دريافتي اين موضوع دركارگاه يزداتفاق افتاده است.
2-نيازآموزشي: حقيقتا"رنگرزان سنتي كشور با بسياري از اصول علمي رنگرزي حتي با انواع دندانه ها آشنا نيستند و نياز به آموزش را با گوشت و پوست حس مينمايند ، در نتيجه از آن استقبال مينمايند.اين موضوع را رنگززان شركتكننده دركارگاه آموزشي يزد تاييدنموده اند كه نيازمند اطلاعات ارايه شده در كارگاه بوده اند.
3-برنامه ريزي دقيق:براي برگزاري اين كارگاه آموزشي برنامه ريزي نسبتا" دقيقي انجام شده،زمان كافي براي استانها جهت اطلاع رساني و انتخاب رنگرزان و جهت مجري براي انتخاب اساتيد وجود داشته است
4-انتخاب شايسته اساتيد:انتخاب اساتيد متنوع و شايسته از مناطق مختلف نيز يكي از مزاياي اين دوره بوده هر چند امكان استفاده مطلوبتر از اساتيد خوب يزدي همانند جناب مهندس ملكي و..... هم در يزد هم وجود داشته استكه به اعتقاد اينجانب توانمندي آنها كمتر از اساتيد مدعو نبوده ولي بهر حال بايد از دقت عمل مجري درانتخاب اساتيد تقدير نمود
پيشنهاد مي گردد مركز ملي فرش ايران در اسرع وقت مشابه اين كارگاههاي آموزشي را براي تشكلهاي صنفي فرش دستباف،مديران تشكلهاي توليدي و توليدكنندگان غير متمركز،تورليدرها و.... والبته با مشاركت خود آنان برگزارنموده بازديدهاي آموزشي رانيز نبايداز نظر دور داشت

  همچنين در اين باره بخوانيد:

本文へジャンプ
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن


همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

جناب آقای سید عباس عراقچی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران–ژاپن -توکیو