پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر خبرهای قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر فرش دستباف ايران
جشنواره تجليل از پژوهشگر برتر فرش دستباف ايران

2015.05.18
جشنواره تجليل از پژوهشگران فرش ايران هرساله بر اساس آيين‌نامه تنظيم شده توسط انجمن علمی فرش ايران و با همکاری مرکز ملی فرش ايران در سطح ملی برگزار می‌شود. دوره زمانی برگزاری جشنواره از 90/6/31 تا 94/6/31 مي باشد. مهلت ارسال مدارک برای دوره اخير سی ام مهرماه 1394 هجری خورشيدی تعيين شده است. آيين‌نامه جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر فرش دستباف ايران مقدمه: جشنواره تجليل از پژوهشگران فرش ايران که در اين آيين‌نامه جشنواره خوانده می‌شود، جشنواره‌ای است که به معرفی پژوهشگران برتر فرش می‌پردازد و هرساله بر اساس اين آيين‌نامه توسط انجمن علمی فرش ايران و با همکاری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، کانون فناوری فرش معاونت علمی رياست جمهوری و مرکز ملی فرش ايران در سطح ملی برگزار می‌شود. ماده 1- اهداف برگزاری جشنواره • ترويج فرهنگ پژوهش در کشور و ارتقاء منزلت و جايگاه پژوهش در حوزه فرش ايران؛ • معرفی توانمندی‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی، هنری، توليدی و صنفی فرش کشور؛ • شناسايی و معرفی پژوهشگران برتر دانشجويی در مقاطع مختلف؛ • تشويق، تقويت و ايجاد انگيزه پژوهشی در هيئت‌علمی، مدرسين و پژوهشگران فرش کشور؛ • فراهم‌سازی زمينه برای کاربردی شدن پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه فرش دستباف ايران. ماده 2- برگزيدگان جشنواره در بخش‌های مختلف به شرح زير هستند: • بخش پژوهشي؛ • پژوهشگران دانشگاه‌ها و مؤسسات و نهادهای آموزشی و پژوهشي؛ • پژوهشگران وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرايی، هنری و شرکت‌های توليدي؛ • پژوهشگران اتحاديه‌ها و انجمن‌های علمی، هنری، صنفی و توليدي؛ • پژوهشگران دانشجو و دانش‌آموختگان مقاطع مختلف. ماده 3- ارکان جشنواره • دبير جشنواره با پيشنهاد کميته آموزش و پژوهش و تصويب هيئت‌مديره از سوی رياست انجمن علمی فرش ايران منصوب می‌شود. وظايف دبير جشنواره به شرح زير است: • تهيه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط برای تعيين پژوهشگران؛ • تعيين معيارهای انتخاب برگزيدگان و ارائه به هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران؛ • پيشنهاد اعضای هيئت‌داوران از بين استادان پژوهشگران مشهور به هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران و برگزاری و اداره جلسات ذی‌ربط؛ • ارائه پيشنهاد نوع و ميزان جوايز و تنديس جشنواره برای تصويب در هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران؛ • برنامه‌ريزی و برگزاری جشنواره با هماهنگی هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران؛ • تشکيل دبيرخانه جشنواره برای وصول و کنترل و ثبت مراسلات و مدارک. • کميته علمی • اين کميته با عضويت هيئت‌داوران و دبير جشنواره وظيفه بررسی پرونده‌های ارسالی به دبيرخانه جشنواره و تعيين برترين‌های پژوهش و فناوری در بخش‌های مختلف و ارائه به هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران را بر عهده دارد. ماده ۴- بخش کنترل مدارک و مستندات • دبيرخانه جشنواره مدارک ارسالی را ازلحاظ: صحت مدارک، شناسايی محقق، به‌موقع فرستادن، کامل بودن مدارک و مستندات کنترل و در صورت کامل بودن، آن را ثبت نموده و سپس به بخش پژوهشی تحويل می‌دهد. ماده ۵- بخش پژوهشی • پژوهشگران: پژوهشگران برتر بر اساس عملکرد و مستندات تخصصی خود در زمينه‌های: (طرح و نقش، زيبايی‌شناسی، رنگرزی، بافت و مرمت، مواد اوليه، ابزار و مسائل فنی، اقتصاد و مديريت، تاريخ و فرهنگ، جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی، سبک و جغرافيا) انتخاب می‌شوند: • دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرايی و تشکل‌ها می‌توانند هر عضو هيئت‌علمی يا محقق و همکار واجد شرايط که امتيازات لازم را بر اساس جدول شماره 1 کسب کرده باشد، معرفی نمايند. • معرفی‌شدگان در گروه‌های فوق، در دبيرخانه جشنواره و در کارگروه‌های تخصصی پژوهشی بررسی و برگزيدگان تعيين می‌شوند. • فعاليت‌های پژوهشی انجام‌شده بايد طی 4 سال منتهی به مهرماه سال جاری صورت گرفته باشد. • لازم است دانشگاه يا موسسه پژوهشی يا مؤسسات و تشکل‌های ديگر برای معرفی پژوهشگر برگزيده از طريق شورای پژوهشی يا معاون و مسئول پژوهشی و فناوری خود اقدام کند. • مبنای محاسبات امتيازات پژوهشی آيين‌نامه ارتقاء اعضاء هيئت‌علمی بوده و حداقل و حداکثر امتيازاتی که هيئت‌علمی بايد کسب نمايد بر اساس جدول پيوست شماره 1 است. تبصره1: پژوهشگران مستقل می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه از يکی از نهادهای علمی، هنری يا صنفی فرش دستباف در جشنواره شرکت کنند. ماده 6- تصويب اين آيين‌نامه در شش ماده و يک تبصره در تاريخ 2/2/94 به تصويب هيئت‌مديره انجمن علمی فرش رسيد.جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر فرش دستباف ايرانجشنواره تجليل از پژوهشگران فرش ايران هرساله بر اساس آيين‌نامه تنظيم شده توسط انجمن علمی فرش ايران و با همکاری مرکز ملی فرش ايران در سطح ملی برگزار می‌شود. دوره زمانی برگزاری جشنواره از 90/6/31 تا 94/6/31 مي باشد. مهلت ارسال مدارک برای دوره اخير سی ام مهرماه 1394 هجری خورشيدی تعيين شده است.

________________________________________

آيين‌نامه جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر فرش دستباف ايران
مقدمه:
جشنواره تجليل از پژوهشگران فرش ايران که در اين آيين‌نامه جشنواره خوانده می‌شود، جشنواره‌ای است که به معرفی پژوهشگران برتر فرش می‌پردازد و هرساله بر اساس اين آيين‌نامه توسط انجمن علمی فرش ايران و با همکاری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، کانون فناوری فرش معاونت علمی رياست جمهوری و مرکز ملی فرش ايران در سطح ملی برگزار می‌شود.

ماده 1- اهداف برگزاری جشنواره
• ترويج فرهنگ پژوهش در کشور و ارتقاء منزلت و جايگاه پژوهش در حوزه فرش ايران؛
• معرفی توانمندی‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی، هنری، توليدی و صنفی فرش کشور؛
• شناسايی و معرفی پژوهشگران برتر دانشجويی در مقاطع مختلف؛
• تشويق، تقويت و ايجاد انگيزه پژوهشی در هيئت‌علمی، مدرسين و پژوهشگران فرش کشور؛
• فراهم‌سازی زمينه برای کاربردی شدن پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه فرش دستباف ايران.

ماده 2- برگزيدگان جشنواره در بخش‌های مختلف به شرح زير هستند:
• بخش پژوهشي؛
• پژوهشگران دانشگاه‌ها و مؤسسات و نهادهای آموزشی و پژوهشي؛
• پژوهشگران وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرايی، هنری و شرکت‌های توليدي؛
• پژوهشگران اتحاديه‌ها و انجمن‌های علمی، هنری، صنفی و توليدي؛
• پژوهشگران دانشجو و دانش‌آموختگان مقاطع مختلف.

ماده 3- ارکان جشنواره
• دبير جشنواره
با پيشنهاد کميته آموزش و پژوهش و تصويب هيئت‌مديره از سوی رياست انجمن علمی فرش ايران منصوب می‌شود.
وظايف دبير جشنواره به شرح زير است:
• تهيه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط برای تعيين پژوهشگران؛
• تعيين معيارهای انتخاب برگزيدگان و ارائه به هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران؛
• پيشنهاد اعضای هيئت‌داوران از بين استادان پژوهشگران مشهور به هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران و برگزاری و اداره جلسات ذی‌ربط؛
• ارائه پيشنهاد نوع و ميزان جوايز و تنديس جشنواره برای تصويب در هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران؛
• برنامه‌ريزی و برگزاری جشنواره با هماهنگی هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران؛
• تشکيل دبيرخانه جشنواره برای وصول و کنترل و ثبت مراسلات و مدارک.
• کميته علمی
• اين کميته با عضويت هيئت‌داوران و دبير جشنواره وظيفه بررسی پرونده‌های ارسالی به دبيرخانه جشنواره و تعيين برترين‌های پژوهش و فناوری در بخش‌های مختلف و ارائه به هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران را بر عهده دارد.

ماده ۴- بخش کنترل مدارک و مستندات
• دبيرخانه جشنواره مدارک ارسالی را ازلحاظ: صحت مدارک، شناسايی محقق، به‌موقع فرستادن، کامل بودن مدارک و مستندات کنترل و در صورت کامل بودن، آن را ثبت نموده و سپس به بخش پژوهشی تحويل می‌دهد.

ماده ۵- بخش پژوهشی
• پژوهشگران:
پژوهشگران برتر بر اساس عملکرد و مستندات تخصصی خود در زمينه‌های: (طرح و نقش، زيبايی‌شناسی، رنگرزی، بافت و مرمت، مواد اوليه، ابزار و مسائل فنی، اقتصاد و مديريت، تاريخ و فرهنگ، جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی، سبک و جغرافيا) انتخاب می‌شوند:
• دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرايی و تشکل‌ها می‌توانند هر عضو هيئت‌علمی يا محقق و همکار واجد شرايط که امتيازات لازم را بر اساس جدول شماره 1 کسب کرده باشد، معرفی نمايند.
• معرفی‌شدگان در گروه‌های فوق، در دبيرخانه جشنواره و در کارگروه‌های تخصصی پژوهشی بررسی و برگزيدگان تعيين می‌شوند.
• فعاليت‌های پژوهشی انجام‌شده بايد طی 4 سال منتهی به مهرماه سال جاری صورت گرفته باشد.
• لازم است دانشگاه يا موسسه پژوهشی يا مؤسسات و تشکل‌های ديگر برای معرفی پژوهشگر برگزيده از طريق شورای پژوهشی يا معاون و مسئول پژوهشی و فناوری خود اقدام کند.
• مبنای محاسبات امتيازات پژوهشی آيين‌نامه ارتقاء اعضاء هيئت‌علمی بوده و حداقل و حداکثر امتيازاتی که هيئت‌علمی بايد کسب نمايد بر اساس جدول پيوست شماره 1 است.
تبصره1: پژوهشگران مستقل می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه از يکی از نهادهای علمی، هنری يا صنفی فرش دستباف در جشنواره شرکت کنند.

ماده 6- تصويب
اين آيين‌نامه در شش ماده و يک تبصره در تاريخ 2/2/94 به تصويب هيئت‌مديره انجمن علمی فرش رسيد.
 
دیگر اخبار قالی دستباف ایرانی
جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر فرش دستباف ايران
نمایش گنجینه‌های نهان شاهکار به یاد ماندنی دیگر از استاد تورج ژوله در موزه فرش
نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در زنجان
مستند "قالی آذربایجان" نقد و بررسی شد
سخنرانی امید بنام، محقق و نویسنده مستند قالی آذربایجان در نشست مجموعه مستند قالی آذربایجان در موزه فرش
سخنرانی عبدالله احراری ، کارشناس و پژوهشگر فرش در نشست مجموعه مستند قالی آذربایجان در موزه فرش
رایزنی برای بهبود موزه فرش ایران
مجموعه مستندهای قالی آذربایجان نقد و بررسی می شود
«قالی» از عهد ‌ناصرالدین‌شاه تا امروز ‌- تورج ژوله ‌- پژوهشگر فرش
تسلیت اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن جهت وقوع زلزله در استان بوشهر
فروش فرش ایرانی پنج میلیون پوندی و یا 7.5 میلیون دلاری در حراجی ساتبیز
فرش و بهره‌مندی آن از اینترنت در ایران - سید محمد مهدی میرزاامینی
هفتمین المپیاد ملی فرش ایران با میزبانی شایسته کرمانی
سید عباس سیاحی عموی گبه در بستر بیماری - آیا متولی گبه یادی از او می کند؟- مهندس عبدالله عبدالله احراري
بازارچه خیریه جهت کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی برگزار گردید
ژاپن، آلمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس بازار هدف فرش زنجان
محمدباقر آقاعلیخانی - رونق صادرات در فرش دستباف ایران
 نمایه کتاب گنجینه ی ملی فرش ایران اثر استاد تورج ژوله
خبر- ‌گزارش اختصاصی اتحادیه از آيين نكوداشت فرش ايران در موزه فرش ايران
 گزارش برگزاری آیین نکوداشت فرش دستباف ایران / موزه فرش تهران
 قالین، آیین نکوداشت قالی در موزه فرش ایران
 پژوهشی در فرش ایران به چاپ دوم رسید
شینزو آبع برای دومین بار به نخست وزیری ژاپن انتخاب گردید
فرش و روابط عمومی اسلامی
 گره قالیچه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ برزیل به دست سید عباس عراقچی ‌
 بافت قالی جام جهانی فوتبال برزیل توسط استاد حسین کاظمی دربيست و يکمين نمايشگاه بين المللي فرش در تهران ‌
بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي فرش در تهران گشايش يافت
 تاکید سفیر جمهوری اسلامی ایران در امر بهینه سازی و ارتقاء واردات قالی ایرانی در ژاپن
 سلیقه مشتری فقط یک روی سکه است
 رضا نظر آهاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن شد
 هرم مازلو و تبليغ تجاري براي فرش دستباف ايران
 فرش دستباف ایران ركورد جدید گینس را از آن خود كرد
 ورود به بازارهای جدید به چه بهایی؟
 مشتری عزیز! کپی برابر اصل نیست
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 نا امیدی قالیبافان از بیمه
 تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران توانست چهار جایزه را از آن خود کند
 اعزام هیئت تجاری فرش دستباف ایران به توکیو
 شيرين صوراسرافيل، تورج ژوله و حميد کارگر در دومین هم اندیشی هنر -صنعت فرش دستباف- مشهد
 ‌رونمايي ازفرش نماد صلح اثر هنرمندان خراسان جنوبي در يونسکو
 نمایه کتاب گنجینه ی ملی فرش ایران اثر استاد تورج ژوله
خبر- ‌گزارش اختصاصی اتحادیه از آيين نكوداشت فرش ايران در موزه فرش ايران
 گزارش برگزاری آیین نکوداشت فرش دستباف ایران / موزه فرش تهران
 قالین، آیین نکوداشت قالی در موزه فرش ایران
 پژوهشی در فرش ایران به چاپ دوم رسید
 اولين اتحاديه تابلو فرش دستبافت و صنوف همگن در سـردرود
 خبر- ‌کلاس های آموزش موزه ایران برگزار می‌شود
 خبر- ‌المللی فرش قطر 27 فروردین برگزار می‌شود
 خبر- نشریه نقش و فرش شماره 21 و 22 منتشر شد
 خبر- حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران شد
 خبر- حميد کارگر از روابط عمومي مرکز ملي فرش ايران کناره گيري کرد
 خبر تصویری مراسم توديع و معارفه روساي جديد و پيشين مرکز ملی ايران
 چشم انداز صنعت فرش ایران و راهكارهای توسعه تجاری
 پيام فیصل مرداسی رييس پيشين مركز ملي فرش ايران به همراهان فرش ايراني
 محمد باقر علیخانی به عنوان رییس مرکز ملی فرش ایران منصوب شد
 نمايشگاه دستبافته هاي عشايري و روستايي در موزه فرش ايران
 تلاش در تسهیل و حمایت از صادرات فرش دستباف ایران
 کتابی از طرح‌های پرویز تناولی برای فرش منتشر شده
 نمایشگاه نقاشی های 'مریم رحیمی نمین'
 واردات کالاهای غیرضروری منوط به صادرات فرش دستباف شود
 حکم عذر خواهی رسمی دادگاهی عطاالله نظری نفوتی به زبان ژاپنی
 صدور حکم محکومیت مفتری برای عطاالله نظری نفوتی دوست و همیار علیرضا قادری در دادگاه ژاپن
 اطلاعیه - گزارش وکیل زاپنی از دادگاه های هتک حرمت و افترای آقای عطاالله نظری نفوتی نسبت به دو عضو دائم این اتحادیه

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو